25 januari 2018

ANW-compensatie blijft tot 1 mei en daarna ruimer vangnet

Het pensioenfonds ABP heeft, op dringend verzoek van CNV en overige bonden, besloten de huidige ANW (Algemene Nabestaanden Wet) -compensatie te verlengen tot 1 mei 2018.

Dat betekent dat bij overlijden voor 1 mei 2018 recht blijft bestaan op ANW-compensatie volgens de oude voorwaarden. Vanaf 1 mei geldt er een veel ruimere uitzonderingsregeling. De ANW-compensatie blijft onder de oude voorwaarden gelden voor wie vóór 1 mei ongeneeslijk ziek is of om een andere reden zich niet kan verzekeren.

De huidige regeling ANW-compensatie loopt nu door tot 1 mei 2018 en vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder werd gecommuniceerd. Deze verlenging met drie maanden geeft CNV en overige bonden meer tijd om met werkgevers afspraken te maken over een vervangende (semi-)collectieve verzekering. Je kunt bij jouw werkgever navragen of er een oplossing komt waar je aan deel kunt nemen.

Overlijdensrisicoverzekering

Het verlengen van de huidige regeling geeft ook meer tijd om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie. Zo kun je beter bepalen of je zelf iets moet of wilt regelen als jouw werkgever geen alternatief aanbiedt. Je kunt bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, met een lineair aflopend bedrag tot de AOW-leeftijd van jouw partner, die het vervallen van het recht op ANW-compensatie precies opvangt.

ANW- compensatie

Voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, blijft de al eerder gecommuniceerde uitzondering gelden. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook vanaf 1 mei in aanmerking komen voor ANW-compensatie. Mede op ons dringende verzoek daartoe heeft ABP besloten om de uitzonderingsregeling te verruimen zodat mensen niet tussen de wal en het schip vallen. Ook voor de partner van wie zich om een andere reden, bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid, niet voor 1 mei kan verzekeren, blijft de ANW-compensatie behouden. Als een verzekering alleen mogelijk is tegen het dubbele of meer van de basispremie zal deze persoon door ABP als “onverzekerbaar” worden beschouwd.

Uitzonderingsregeling

Ben of word je door een verzekeraar afgewezen omdat je ongeneeslijk ziek bent of om een andere reden? Dan kun je dus in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling en kan jouw partner het recht op ANW-compensatie houden onder de oude voorwaarden. Neem dan zo snel mogelijk, in elk geval ruim voor 1 mei, telefonisch contact  op met ABP. Je ontvangt dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van het ingevulde formulier stelt ABP vast of jouw partner alsnog in aanmerking komt voor ANW-compensatie. Je krijgt binnen een aantal weken een ontvangstbevestiging met daarin de beslissing of jouw partner recht houdt op ANW-compensatie onder de oude voorwaarden. ABP kan wel bewijsstukken opvragen van de afwijzing van jouw verzekeraar of van de sterk verhoogde premie die wordt gevraagd.

Wat is Anw-compensatie?

Als je overlijdt, heeft jouw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt jouw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

Meer informatie.