8 september 2020

Gevolgen van de fusie met CNV Overheid & Publieke Diensten/CNV Zorg & Welzijn

door dr.ir. Fred Veer, vice-voorzitter AC-HOP

Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur het voornemen om AC-HOP op te laten gaan per 1-1-2021 in CNV Overheid & Publieke Diensten (leden werkzaam bij universiteiten/onderzoekinstellingen) c.q. CNV Zorg & Welzijn (leden werkzaam bij academische ziekenhuizen). Beide organisaties vallen binnen de cluster CNV Connectief. Er zijn voor deze instroom meer redenen aan te voeren maar de belangrijkste is dat door het dalen van het aantal (kader)leden en tevens bestuursleden-op-leeftijd, AC-HOP op korte termijn onbestuurbaar gaat worden en de voorzieningen aan de leden niet meer gegarandeerd kunnen worden. Dit zal op de AV (algemene ledenvergadering) van 25 september 2020 te Utrecht worden voorgelegd aan de aanwezigen.

Zoals duidelijk zal zijn, heeft de fusie gevolgen. De belangrijkste zijn hieronder gegeven.

Individuele belangenbehartiging (IB)

Lopende IB-zaken worden ook na 1-1-2021 door Fred Veer of Marty Smits (landelijk vakbondsconsulent AC-HOP) afgehandeld. Waar er arbeidsjuristen nodig zullen zijn vanaf 1-1-2021, zullen juristen van CNV te Utrecht-Overvecht worden gebruikt. Alle werkzaamheden via Copgroep/Staywise (Leidschendam) vervallen per 31-12-2020.

Nieuwe zaken moeten worden aangemeld via de CNV-procedure waarover in AC-HOP Bulletin nummer 4 (december 2020) melding zal worden gedaan.

Collectieve belangenbehartiging (met name cao-tafels)

Deze zal per 1-1-2021 via CNV te Utrecht-Overvecht verlopen wat betreft cao’s (universiteiten, onderzoekinstellingen en universitair medische centra) alsmede pensioenfondsen (ABP) en Pensioenkamer alsook de Raad voor Overheidspersoneel (ROP, te Den Haag).

Vertegenwoordiging op de instellingen (zetels aan Lokaal Overleg-tafels)

Alle AC-HOP kaderleden aan de LO-tafels, zijn ooit door AC/FBZ aangemeld. Deze aanstellingen vervallen per 31-12-2020 (afmeldingsbrieven zijn reeds door AC/FBZ verstuurd aan de instellingsbesturen). Kaderleden die nog actief werkzaam zijn bij de instellingen zullen wellicht via CNV herbenoemd worden (als men dit wil). De contactpersonen-per-instelling zullen wel veranderen. Dit zal in AC-HOP Bulletin nummer 4 worden aangegeven.

Bulletin

Het “AC-HOP Bulletin” houdt per 2021 op te bestaan. Bulletin nummer 4 (2020) zal dus het laatste zijn welke verschijnt. In principe zijn alle bulletins gearchiveerd in de Koninklijke Bibliotheek. Leden zullen na 1-1-2021 het CNV-bulletin “Mijn Vakbond” 4x per jaar ontvangen.

Bestuur AC-HOP

AC-HOP houdt per 31-12-2020 op te bestaan (we schrijven ons uit bij de KvK). Het bestuur is dan formeel gedechargeerd. Het kan zijn dat 1 bestuurslid zitting krijgt in het CNV-sectiebestuur Universiteiten.

UMC’s

UMC’s vallen bij CNV binnen een andere sector dan universiteiten/onderzoekinstellingen. De huidige AC-HOP leden die bij een UMC werken, komen dus in een ander onderdeel van CNV terecht (namelijk CNV Zorg & Welzijn) dan de huidige AC-HOP leden bij universiteiten/onderzoekinstellingen (namelijk CNV Overheid & Publieke Diensten). Dit heeft géén gevolgen voor de inhoud van het lidmaatschap.NB: de post-actieve (gepensioneerde) AC-HOP leden gaan vallen binnen de sector CNV Senioren.

Belastingservice

CNV heeft (net als AC-HOP) een belastingservice voor 10 euro per inkomstenbelastingbiljet. Er verandert hierbij dus slechts waar je de service bij moet aanvragen.

Financieel

De contributies bij CNV zijn hoger dan bij AC-HOP.

Werkenden – meer dan minimumloon  € 17,50
Werkenden – minder dan minimumloon € 12,95
Werkenden – minder dan helft minimumloon € 9,95
Studenten € 0*
(Tijdelijk) Niet werkzaam € 9,95
(Vroeg) Pensioen € 9,95

Deze tarieven zijn aanmerkelijk hoger dan de contributies welke AC-HOP hanteert. Opgemerkt dient te worden dat er een volledige rechtsbijstandsverzekering (modules Verkeerszaken alsook Consumentenzaken) in de CNV-contributie is opgenomen. Daarnaast is er voor werkenden de optie om via het keuzepakket arbeidsvoorwaarden (IKA) de fiscus een deel van de (jaarlijkse) contributie te laten betalen. Voor de goede orde: CNV-contributie is vergelijkbaar met FNV O&O contributie en lager dan AOb- contributie terwijl de service wellicht beter is. Dit is op zich dus marktconform.

Voor alle AC-HOP leden is er een overgangsregeling waarbij de (maandelijkse) contributie over een nog vast te stellen periode van het huidige AC-HOP niveau naar het CNV-niveau wordt gebracht. Dit zal op de AV worden aangegeven. Gedurende deze periode vanaf 1-1-2021 hebben de voormalige AC-HOP leden dezelfde rechten als gewone CNV-leden (die reeds langer bij CNV-lid waren).
NB: óók aspirant AC-HOP leden die zich nog in december 2020 aanmelden, hebben recht op deze overgangsregeling.

Moet ik naar CNV?

Nee. Ieder lid heeft de optie om vóór 1 december 2020 aan te geven dat hij/zij niet mee wil gaan naar CNV (bestuur AC-HOP zal de normale opzegtermijn van 3 maanden dus niet gaan hanteren). Deze leden worden niet overgezet naar CNV. Let wel dat men dan geen lid van een vakbond meer is, tenzij men ergens anders lid wordt. Andere vakbonden (AOb, FNV O&O) hebben doorgaans een termijn van 6 maanden dat men lid moet zijn, voor je aanspraak kan maken op individuele belangenbehartiging (IB).