Zwanger en wat nu?

Niek werkt in het onderwijs en Amina in de zorg. Onlangs zijn ze getrouwd en hebben ze gezamenlijk hun eerste koophuis gekocht. Tot hun grote vreugde blijkt Amina zwanger. Maar hoe moet dit straks als de baby is geboren met hun werk?

Ze doen beiden navraag over verlofmogelijkheden. De directeur van Niek vertelt hem dat hij aansprak kan maken op 2 dagen geboorteverlof en dat dit al jaren gangbare praktijk is. Die informatie blijkt verouderd volgens de juridisch adviseur van CNV Connectief. Tot 1 januari 2019 had de partner vaak aanspraak op slechts 2 dagen verlof. Met de inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is het aantal dagen uitgebreid. Het regelt een ruimer geboorteverlof van twee doorbetaalde dagen naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur en vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof met een omvang van vijf maal de wekelijkse arbeidsduur.

Maximum dagloon

Het geboorteverlof is verlof met behoud van salaris. Het moet binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen. Om hierop aanspraak te maken moet wel eerst het geboorteverlof van één week verbruikt zijn. Het aanvullende verlof dient binnen 6 maanden opgenomen te zijn. Voor het aanvullende geboorteverlof geldt dat de partner 70 procent van het salaris ontvangt. Dit wordt door het UWV betaald. Let op: er is wel een maximum dagloon van toepassing. In sommige cao’s, zoals die voor het primair onderwijs, vult de werkgever het salaris aan tot 100 procent. Sinds augustus 2022 moet de werkgever bovendien personeel actief informeren over voor hen geldende arbeidsvoorwaarden. Dit op grond van de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook voor de van toepassing zijnde verlofregelingen, waaronder het (aanvullende) geboorteverlof.

Minstens 16 weken

Ook Niek’s vrouw, eveneens lid van CNV, heeft recht op een betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van ten minste 16 weken. Het ontstaat in principe op de dag waarop de bevalling binnen 6 weken is te verwachten. Langer doorwerken mag ook. Het verlof begint uiterlijk 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof start op de dag na de bevalling en duurt ten minste 10 weken.

De werkgever moet personeel nu actief informeren over geldende arbeidsvoorwaarden

Juridische Dienstverlening CNV Connectief

De weken van het zwangerschapsverlof die niet zijn opgenomen, mogen bij het bevallingsverlof worden opgeteld. Wanneer is gekozen voor een zwangerschapsverlof dat korter is dan 6 weken, mogen alle weken/ dagen die niet van dat verlof zijn opgenomen bij het bevallingsverlof worden opgeteld. Als Amina ervoor kiest om 4 weken voor de uitgerekende datum met verlof te gaan, dan heeft zij dus in ieder geval 12 weken bevallingsverlof. Mocht de baby eerder geboren worden dan op de verwachte bevallingsdatum, dan mogen de weken/dagen van het niet-genoten zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof worden opgeteld. Het totale verlof duurt hierdoor toch ten minste 16 weken. Wanneer de baby later ter wereld komt dan de uitgerekende datum, begint het bevallingsverlof (inclusief de opgespaarde weken/dagen) toch pas op de eerste dag na de bevalling en duurt ten minste 10 weken. Het totale verlof zal in dat geval langer dan zestien weken duren.

Loondienst/ouderschapsverlof

Als Amina ziek wordt voor aanvang van het zwangerschapsverlof gaat het verlof zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Zij ontvangt gedurende haar zwangerschaps- en bevallingsverlof via haar werkgever een uitkering gelijk aan haar salaris. Haar werkgever zal op grond van de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) deze uitkering aanvragen bij UWV. Vanaf augustus 2022 hebben werknemers in loondienst ook recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Het gaat om 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. Het verlof is flexibel op te nemen. Via UWV is dan aanspraak op een uitkering van 70 procent van het loon (maximum dagloon). Er is overgangsrecht van toepassing voor kinderen die geboren zijn voor 2 augustus 2022 maar op deze datum nog geen jaar oud zijn, voor zover nog niet het maximum aan verlof is genoten. Voldoen beide ouders hieraan dan hebben ze ook aanspraak op het betaalde ouderschapsverlof. In de cao kunnen aanvullende bepalingen zijn opgenomen.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.