Akkoord over een 5-maanden-cao voor het mbo

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben met de MBO Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een kortlopende cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Naast 1,6% salarisverhoging per 1 juli 2021, is voorzien in een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. Voor werknemers in deeltijd is dit bedrag naar rato van de deeltijdfactor. De sociale partners willen nadrukkelijk een betere salarismix en daardoor een beter carrière pad voor docenten afspreken, maar missen daartoe de middelen. Daarom spreken zij nadrukkelijk af een gezamenlijk beroep op het ministerie van OCW te doen om extra geld ter beschikking te stellen. In afwachting van extra geld blijft gedurende de looptijd van deze cao het procentuele aandeel docenten in de hogere schalen (LC en hoger) op het niveau van 2020.

Sinds 15 mei 2021 zat het mbo zonder cao. Een éénjarige cao bleek in eerdere verkenningen tussen bonden en werkgevers niet haalbaar. De nieuwe cao heeft een looptijd van vijf maanden en loopt van 1 juli tot 1 december 2021. CNV Onderwijs onderhandelaar Abhilash Sewgobind is tevreden met het resultaat. “We hebben nu afspraken kunnen maken die financieel merkbaar zijn en die tot goede structurele verbeteringen leiden. Daarnaast blijven de sociale partners de komende maanden doorpraten over een langer geldende cao voor na 1 december. We hebben afgesproken dat dan ook punten als verminderen van werkdruk en vergroten van werkplezier, duurzame inzetbaarheid, Leven Lang Ontwikkelen en thuiswerken na corona zullen worden opgepakt.”

Sewgobind vindt het erg belangrijk dat de gezamenlijke druk op het ministerie zo groot mogelijk wordt om extra middelen ter beschikking te stellen om het carrièrepad van docenten te kunnen verbeteren én te zorgen voor verlaging van de werkdruk. “CNV Onderwijs maakt zich sterk voor een herwaardering van de publieke professional, deze vraag naar additionele middelen sluit hierbij aan. In de huidige situatie zit zo’n 45% van de docenten in de schalen LC en hoger. Dat percentage moet omhoog, er moeten meer docenten kunnen doorgroeien naar LC, LD en LE. Docenten krijgen dan een realistische doorgroeimogelijkheid naar een hogere schaal, zonder dat zij de klas daarvoor uit moeten voor een andere functie, zoals dat nu nog het geval is. Bovendien wordt de sector zo aantrekkelijker voor mensen die een carrière in het mbo overwegen.” Het is nu aan de leden van de vakbond om akkoord te gaan met het onderhandelaarsakkoord, waarna er definitief een nieuwe cao mbo zal zijn.