Al het nieuws

Commissie geeft opdracht vorming nieuw bevoegdhedenstelsel terug

De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft op 2 februari haar eerste denklijn en laatste rapportage opgeleverd over een nieuw te vormen bevoegdhedenstelsel. Deze zou een opmaat zijn voor een definitieve uitwerking in juni, maar de commissie heeft haar opdracht terug gegeven aan de ministers.

De commissie heeft gepoogd om vanuit een visie het gehele stelsel te herzien, waar tot nu toe steeds gekeken naar knelpunten die ook CNV onderwijs onderschrijft. Het stranden van de commissie geeft aan hoe ingewikkeld het is om in het huidige stelsel kwaliteit te borgen, doorgroeiperspectief naar en binnen het onderwijs te creëren én flexibiliteit in opleiden in te bouwen.

Langetermijnperspectief

Op het gebied van een eenmalige bevoegdheid met een langetermijnperspectief kon de commissie het niet eens worden. Een leraar haalt in die visie eenmalig de bevoegdheid tot de uitoefening van het beroep. Verdere loopbaanontwikkeling betekent het verwerven van de daarvoor nodige aanvullende bekwaamheden, niet het geheel opnieuw halen van een bevoegdheid. Deze aanvullende bekwaamheden moeten worden behaald en aangetoond op bachelor- of masterniveau.

Verder onderzoek

Binnen de commissie is wel overeenstemming bereikt over ander andere  vier bekwaamheidsgebieden die de bevoegdheid tot lesgeven bepalen, het pdg-traject in het mbo als onderdeel van een onafhankelijke lerarenopleiding en het versterken van het convenant flexibilisering lerarenopleidingen. Wat het vervolg is en welke status deze conclusies hebben is voor nu nog onduidelijk. CNV onderwijs zal dit in de Landelijke Werkgroep Bevoegdheden verder onderzoeken.