Concrete afspraken op onderwijstop over aanpak kansenongelijkheid

Buddy-platform voor stagementoren, nationale schoolleiderstop, kennisuitwisseling schoolleiders met leiders uit andere sectoren, samenwerking bedrijfsleven voor oplossen lerarentekort met hybride docentschap en aanpak digitale vaardigheid leerlingen door samenwerking bedrijven en onderwijsorganisaties. Het is in het kort de oogst van de Onderwijs Top op 18 juni bij ROC Midden-Nederland.

Krachten bundelen en afspraken maken om de kansengelijkheid te vergroten. De analysefase is voorbij, er is geen tijd meer om nieuwe plannen te bedenken, bestaande initiatieven moeten gezamenlijk verder worden ontwikkeld. Dat was het uitgangspunt van de door de Stichting voor het Onderwijs belegde bijeenkomst. Leidinggevenden, bestuurders en kartrekkers uit onderwijs, bedrijfsleven, wetenschap, sport, kunst en cultuur, waaronder voorzitter Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs, waren gevraagd hierover van gedachten te komen wisselen en tot een gezamenlijke actielijst en agenda te komen.

Koppen bij elkaar

Dat gebeurde aan overlegtafels rond drie thema’s: de arbeidsmarkt en de huidige tekorten daar, digitale geletterdheid en laaggeletterdheid en de Rijke Schooldag. Die zou meer kansen bieden aan alle kinderen, jongeren en studenten om te kunnen meekomen. Het thema arbeidsmarkt viel uiteen in subthema’s als lerarentekort, hybride docentschap, zij-instromers, loopbaanoriëntatie, stages en leerwerktrajecten, professionalisering en leiderschap. Aan elke tafel namen mensen uit verschillende sectoren zitting om de koppen bij elkaar te steken en concrete afspraken te maken.

De tweede reeks tafelgesprekken draaide om oplossingsrichtingen en het opstellen van actieplannen. Daaraan gekoppeld was een concrete agenda van haalbare afspraken met een duidelijke eigenaar. Afgesproken werd ook wie het initiatief neemt en wanneer alle betrokken partijen weer bij elkaar komen om opvolging te geven aan de afspraken.

Samen ongelijkheid verkleinen

De aftrap werd verzorgd door onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf. Eerstgenoemde onderstreepte dat ‘iedereen het verdient om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat begint bij goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar er is meer nodig om talenten tot bloei te brengen. Dat er op en rond de school mensen voor je klaarstaan om je te helpen met huiswerk. Of dat je naast het gewone lesprogramma kunt sporten, muziek maken, technische vaardigheden kunt leren en je kunt oriënteren op beroepen. Dat hoeven scholen niet allemaal zelf te doen. Daar kunnen op lokaal niveau ook welzijnsorganisaties, sportverenigingen, bedrijven of kinderopvang een rol in spelen. Sámen kunnen we leerlingen meer kansen bieden en ongelijkheid verkleinen.’ Dijkgraaf gaf aan de komende tien jaar bijna 10 miljard te gaan investeren in hoger onderwijs en onderzoek. Kansengelijkheid wilde hij vergroten door het creëren van stageplaatsen, geven van gastcolleges, organiseren van werk-bedrijfsbezoeken, uitspreken tegen en bijdragen aan uitbannen stagediscriminatie.

Drempels

‘De boodschap was duidelijk: verbinden, samenwerken en doorbraken realiseren. Met deze missie gingen we aan de slag. Aan ideeën in ieder geval geen gebrek, zo bleek voor mij al snel’, zegt nieuwsgierigheidsexpert Jason Frederick. De oprichter van Nieuwsgierig Denken waarmee hij lezingen en workshops geeft bij bedrijven en scholen was door CNV Onderwijs uitgenodigd als gastspreker. ‘De echte kansen liggen in het faciliteren en tot bloei laten komen van al deze ideeën. Ik kom in het onderwijs dagelijks fantastische bewegingen, projecten en gedreven vernieuwers tegen. Zij stuiten echter vaak op diverse drempels in het onderwijssysteem, die hun waardevolle bijdrages vertragen.’

Verschillende perspectieven

Die stempels kwamen al snel ter sprake aan dialoogtafel 'de Rijke Schooldag', waar Frederick was aangeschoven. ‘Door de diversiteit in sectoren kwamen er verschillende perspectieven aan bod wat zorgde voor veel discussieruimte en nieuwsgierigheid naar elkaars uitdagingen. Waar liggen de meeste kansen? De tijd is namelijk beperkt. Er was een goede energie en bereidheid om elkaar te helpen. Opvolging van deze sessies zijn wat mij betreft essentieel, want veel kan nog concreter. Verandering in systemen realiseer je niet in één dag, maar de gedeelde kennis en oprechte verbinding zijn een mooi vertrekpunt!’