Al het nieuws

Ook mbo, hbo en wo krijgen miljoenen voor inhalen studievertraging

De komende jaren gaan er naast het funderend onderwijs, ook miljoenen naar het mbo, hbo en wo voor het voorkomen of het inhalen van studievertraging bij studenten die is ontstaan door de coronamaatregelen. Het mbo krijgt de komende jaren volgens het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) €224 miljoen, het hbo €284,4 en voor het wetenschappelijk onderwijs is €83,6 miljoen gereserveerd. Daar bovenop wordt 2 x €38 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor lerarenopleidingen in hbo en wo.

Instellingen beslissen zelf waar het geld aan wordt besteed. Via een opgestelde keuzelijst kan het geld worden gebruikt voor:
- Soepele in- en doorstroom in mbo/hbo/wo.
- Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding in mbo/hbo/wo
- Ondersteuning en begeleiding stages in mbo/hbo
- Ondersteuning en begeleiding van coschappen in wo
- Aanvullende acties voor stage en opleiding voor lerarenopleidingen in hbo/wo
- Aanpak jeugdwerkloosheid in mbo

Heb je een eigen idee? En past dat bij de doelen van de NPO? Dan is daar ook ruimte voor.

Medezeggenschap

Of jouw instelling nu kiest voor een optie uit de keuzelijst, een eigen idee wil uitvoeren of tussentijds wijzigen: er is altijd medezeggenschap nodig. Voor wat betreft het moment van betrekken van medezeggenschap, geldt het volgende. De instelling kan eerst de begroting op hoofdlijnen laten goedkeuren en op een later moment de centrale medezeggenschap instemming vragen over de invulling van de gekozen acties. Op beide momenten is dus de medezeggenschap (via MR of OR) betrokken.

Bestedingstermijn

In de praktijk hebben onderwijsinstellingen drie kalenderjaren de tijd om het geld te besteden. Als de middelen in 2021 en 2022 niet volledig zijn besteed, zullen zij in kalenderjaar 2023 alsnog ten goede moeten komen aan de bestedingsdoelen.