Al het nieuws

Met (vroeg)pensioen op 1 augustus of 1 september?

Meester Thijs heeft lang met veel plezier en bevlogenheid zijn werk als leerkracht uitgevoerd. De laatste jaren vallen hem steeds zwaarder. Niet vanwege de leerlingen, maar wel vanwege alle veranderingen in het onderwijs en de administratieve rompslomp die er tegenwoordig bij komt kijken. Hij heeft er nog eens goed over nagedacht en is tot de slotsom gekomen dat hij zijn onderwijsloopbaan wil beëindigen. Hij wil graag vervroegd met pensioen om te gaan reizen. Zijn opgebouwde (vroeg)pensioen blijkt meer dan genoeg om zijn droom te verwezenlijken.

Blij dat hij er voor zichzelf uit is, maakt Thijs een afspraak met zijn directeur om zijn plannen te bespreken. Hij wil het schooljaar afmaken en aansluitend per 1 september met vervroegd pensioen. Hij ontvangt dan in augustus, tijdens de zomervakantie, nog salaris. Dan volgt echter een domper, omdat volgens zijn directeur beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst per 1 september niet mogelijk is. Wel zou 1 augustus een optie kunnen zijn. Samen komen ze er niet uit en Thijs besluit contact op te nemen met de juridische afdeling van CNV Onderwijs. Wie heeft er nu gelijk?

Veronderstelling

De juridisch adviseur van de bond vertelt hem dat tot een aantal jaren geleden in de cao primair onderwijs een bepaling was opgenomen over loonbetaling tijdens de zomervakantie. Het hield in dat een leerkracht die na de zomervakantie zijn werk niet hervatte, alleen in juli in aanmerking kwam voor doorbetaling van salaris. Vermoedelijk leeft de directeur van Thijs in de veronderstelling dat deze bepaling nog steeds van toepassing is. Mogelijk heeft zij om die reden het verzoek van Thijs afgewezen om zijn dienstverband per 1 september op te zeggen. Deze bepaling is echter vervallen. De aanspraak op vakantieverlof dient bij de afweging betrokken te worden.

Saldo

In de huidige situatie heeft een fulltime leerkracht 428 uur verlof per jaar (deeltijders naar rato). Het wordt opgenomen in schoolvakanties van de leerlingen. Alle schoolvakanties en wettelijke vrije dagen in een schooljaar vallen daarbinnen. Op basis van de uitdienstdatum moet berekend worden hoeveel vakantiedagen nog met de leerkracht verrekend moeten worden. Het kan een positief, maar ook negatief saldo zijn dat verrekend dient te worden. Als er met de (G)MR geen andere afspraak is gemaakt, worden de 428 vakantie-uren van 1 oktober tot 1 oktober gerekend. Als het dienstverband tussentijds eindigt, bijvoorbeeld per 1 september, heeft de leerkracht vanaf 1 oktober recht op 11/12 x 428 vakantie-uren (voor parttimers eventueel vermenigvuldigd met de werktijdfactor). Op 1 september heeft Thijs echter de volledige 428 vakantie-uren genoten. Dat is eigenlijk 1/12 te veel. Die te veel genoten vakantie-uren mag de werkgever verrekenen met zijn salaris (van augustus).

Verlof compenseren

Wanneer Thijs ontslag neemt per 1 augustus, zoals zijn directeur wenst, heeft hij een positief saldo aan vakantie-uren, door het tegoed aan verlof van augustus. De te weinig genoten vakantie-uren zal zijn werkgever moeten compenseren door deze uit te betalen (met het salaris in juli). Om misverstanden te voorkomen bij de eindafrekening, adviseert de juridisch adviseur om dit vooraf met de werkgever af te stemmen.

Voor de salarisbetaling over de zomervakantie maakt het doorgaans nauwelijks verschil of per 1 augustus of per 1 september ontslag wordt genomen. Is het ontslag op 1 september, dan vindt er op het salaris over augustus een verrekening plaats vanwege te veel genoten vakantieverlof. Vindt ontslag plaats per 1 augustus, dan dient er in juli een nabetaling plaats te vinden van de niet-genoten vakantieverlofuren. Het resterende salaris in augustus en de extra uitbetaling in juli zijn in de meeste gevallen nagenoeg gelijk.

Duidelijke uitleg

Thijs is blij met de uitleg van de juridisch adviseur. Wel vraagt hij zich af of hij de uitleg goed kan overbrengen aan zijn directeur. Om misverstanden te voorkomen neemt de juriste op verzoek van haar cliënt contact op met zijn directeur om de kwestie toe te lichten. Die is blij met de duidelijke uitleg. Behalve een mooi afscheid op school, staat Thijs niets meer in de weg om zijn dromen te gaan verwezenlijken.