Al het nieuws

Is verlof buiten de schoolvakanties mogelijk voor een OOP-er in het primair onderwijs?

Frank, 55 jaar, is als administratief medewerker vijftien jaar werkzaam bij een groot bestuur in het primair onderwijs. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op twintig basisscholen. Frank werkt 32 uur per week en heeft veel plezier in zijn werk, het is gevarieerd, er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het contact met de collega’s is meer dan goed. Naast zijn werk is Frank penningmeester bij de handbalvereniging, werkt hij als vrijwilliger bij de plaatselijke kringloopwinkel en maakt hij regelmatig mooie fietstochten met zijn partner. Ook heeft Frank twee kleinkinderen, waar hij een dag in de week op past.

Kortom, Frank komt soms tijd te kort voor al deze bezigheden. Frank heeft op basis van de cao primair onderwijs recht op 342 uur vakantieverlof per jaar. Dit vakantieverlof is inclusief de algemeen erkende feestdagen en Frank neemt het verlof in de schoolvakanties op. Toch zou Frank ook wel eens buiten de schoolvakanties verlof op willen nemen.

Hij besluit om contact op te nemen met CNV Onderwijs. Zijn vraag wordt in behandeling genomen door een jurist. De jurist informeert Frank over de aanvullende verlofmogelijkheden in de cao po. In de cao is opgenomen dat onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden en/of behandeltaken, het recht heeft om na overleg met de werkgever het vakantieverlof deels buiten de schoolvakanties per week op te nemen. Het gaat dan om maximaal vier uur verlof per week. Als Frank dit zou willen, zal hij wel afspraken met de werkgever moeten maken over de inhoud van de taken en werkzaamheden die in schoolvakanties plaatsvinden.

Verder informeert de jurist Frank over het feit dat hij op grond van zijn leeftijd en afspraken in de cao, recht heeft op aanvullende verlofuren, naast zijn reguliere vakantieverlof. Frank is 55 jaar en dat betekent dat hij op grond van de tabel in de cao bij een fulltime benoeming, recht heeft op 40 verlofuren. Het verlof wordt naar rato van de betrekkingsomvang berekend. Dit betekent dat Frank recht heeft op 32 verlofuren. Dat is goed nieuws voor Frank en hij is blij met dit advies.

Frank was echter niet bekend met deze verlofmogelijkheid en vraagt zich af of hij dit aanvullende verlof nog met terugwerkende kracht kan opnemen. Dit is mogelijk over een periode van maximaal vijf jaar, teruggerekend vanaf de dag dat hij zijn werkgever verzoekt om alsnog in aanmerking te komen voor de gemiste verlofuren, zo laat de jurist aan Frank weten. Frank wordt geadviseerd om zijn werkgever schriftelijk te verzoeken de gemiste aanvullende verlofuren die samenhangen met zijn leeftijd alsnog op te mogen nemen. Uit de tabel in de cao po blijkt dat de verlofuren voor een werknemer in de leeftijd van 50 tot en met 54 jaar, 32 uren per jaar bedragen. Voor Frank betekent dit 25,6 verlofuren per jaar x 4 = 102 verlofuren over de voorgaande 4 jaren en 32 uur over dit jaar. Frank stuurt een e-mail naar zijn leidinggevende met het verzoek om alsnog 134 verlofuren op te mogen nemen.

Zijn leidinggevende reageert echter afwijzend en stelt dat Frank niet met terugwerkende kracht het verlof kan opnemen. Frank legt deze reactie voor aan zijn jurist bij het CNV. De jurist van CNV Onderwijs neemt op verzoek en in overleg met Frank contact op met het bestuur en wijst hen schriftelijk op het feit dat Frank juridisch gezien het recht heeft om de aanvullende bovenwettelijke verlofuren over de voorgaande vijf jaren te mogen opnemen. Na stevige onderhandelingen komen partijen uiteindelijk tot een akkoord. Een deel van de niet genoten aanvullende verlofuren wordt aan Frank uitbetaald en een deel mag hij buiten de schoolvakanties, gespreid over een aantal maanden, opnemen. Frank is tevreden met de in onderling overleg overeengekomen oplossing en de onderhandelingen die het CNV voor hem heeft gevoerd.

Dit verhaal stond eerder in Schooljournaal 15 van 19 december 2020 in de rubriek Vraag antwoord.