Al het nieuws

Mijn werkgever heeft een loonsanctie van UWV gekregen, wat betekent dat voor mij?

Een CNV-lid, Sanne, belt de juridische afdeling van de bond, omdat zij zojuist van het UWV een brief heeft gekregen waarin staat vermeld dat haar werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen voor de duur van maximaal 52 weken. Zij vraagt zich af wat dit nu concreet voor haar betekent en waarom deze loonsanctie is opgelegd.

De CNV-jurist kijkt met haar mee en legt haar uit wat er gebeurd is. Sanne is 2 jaar ziek als gevolg van een burn-out. Ze is juf voor groep 3 in het primair onderwijs bij een grote stichting in het midden van het land. Zij vindt haar werk heel erg leuk, maar door alle regeldruk en de nodige privé-zaken heeft zij zich ziek moeten melden. Het liep haar over de schoenen. Hoewel ze goed contact heeft met haar directeur verliep de re-integratie moeizaam. De eerste paar weken hoorde Sanne niets van haar werkgever. De bedrijfsarts is pas heel laat ingeschakeld in het traject, waardoor er geen goede start is gemaakt. Dit ondanks het feit dat Sanne herhaaldelijk om contact met de bedrijfsarts heeft verzocht.

Beoordelingskader UWV

Elf weken voor het aflopen van de 2 jaar re-integratieperiode ( de zogenaamde wachttijd), heeft Sanne een WIA-aanvraag ingediend bij UWV. De werkgever heeft ook stukken moeten aanleveren bij UWV om de WIA-aanvraag te kunnen beoordelen. Bij deze stukken zit o.a. het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie en het re-integratieverslag. Op basis van deze stukken beoordeelt UWV of de werkgever voldoende inspanningen heeft geleverd rondom de re-integratie van de werknemer.

De CNV-jurist legt Sanne uit dat UWV aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt of dat wat er aan re-integratie is gedaan, voldoende en adequaat is geweest. In de wet is omschreven dat het eerste doel van de re-integratie is terugkeer naar het eigen werk. Als dat niet meer lukt, dan zal er gekeken moeten worden naar aangepast werk bij de eigen werkgever (dit wordt het 1e spoor genoemd). Als dat ook niet lukt, dan zal er buiten de eigen werkgever gezocht moeten worden naar ander werk (het 2e spoor). Omdat UWV van oordeel is dat de re-integratie in het eerste spoor onvoldoende adequaat is opgepakt en onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor Sanne om terug te keren in haar eigen werk of aangepast werk, wordt er een loonsanctie opgelegd van maximaal 52 weken. Zes weken voor het aflopen van de wachttijd dient UWV een beslissing te nemen op de vraag of een loonsanctie aan de orde is. Soms gebeurt het ook nog wel eens dat UWV op de laatste dag voordat de wachttijd afloopt een loonsanctie afgeeft. Binnen de mogelijkheden van de wet kan dat. Is de wachttijd echter verstreken, dan kan UWV niet daarna nog een loonsanctie opleggen.

Gronden voor een loonsanctie en duur van de loonsanctie

In het geval van Sanne is UWV dus van oordeel dat er te weinig re-integratie-inspanningen zijn geleverd en dat daarom de werkgever dit moet gaan herstellen tijdens de periode van de loonsanctie. De jurist legt Sanne uit dat het hier gaat om een inspanningsverplichting die de werkgever heeft en niet om een resultaatsverplichting.

Het kan echter ook zijn dat UWV een loonsanctie oplegt, omdat er administratieve zaken niet op orde zijn, bijvoorbeeld als het re-integratieverslag ontbreekt. In dat geval kan UWV ook een loonsanctie opleggen. Ik leg Sanne uit dat in het besluit dat UWV heeft genomen beschreven staat waarin de werkgever te kort is geschoten. UWV geeft verder niet aan hoe de opgetreden tekortkomingen hersteld moet worden. Het is vervolgens aan de werkgever om hier actie op te ondernemen. Bij een administratieve tekortkoming kan het zo zijn dat de werkgever deze tekortkoming alsnog snel kan overleggen, waardoor de grondslag voor de loonsanctie vervalt. De werkgever kan UWV verzoeken om de loonsanctie te bekorten. Als de werkgever een dergelijk verzoek bij UWV indient, zal Sanne hiervan op de hoogte worden gebracht, middels een brief van UWV. Zij is immers ook een partij in deze situatie.

Als de werkgever een dergelijk verzoek indient, moet UWV binnen drie weken een besluit nemen of de loonsanctie wordt opgeheven. De CNV-jurist adviseert Sanne contact op te nemen mocht die situatie zich voordoen, zodat de bond haar nader kan adviseren. Indien UWV van mening is dat de werkgever voldoende de tekortkomingen heeft hersteld, dan kan de loonsanctie worden opgeheven. De loonsanctie stopt dan zes weken nadat UWV heeft besloten dat de loonsanctie kan worden opgeheven. Het is dus niet gezegd dat de loonsanctieperiode altijd 52 weken voortduurt. Dit is de maximale duur. Tijdens de loonsanctie geldt er een opzegverbod en mag de werkgever niet overgaan tot ontslag.

Sanne vraagt wat er nu met haar WIA-aanvraag gebeurt. Zodra duidelijk is dat de loonsanctie wordt opgeheven, dan zal UWV de WIA-aanvraag alsnog beoordelen. Idealiter vindt deze WIA-beoordeling dan plaats binnen zes weken voordat de loonsanctie definitief afloopt. Over het standpunt rond de WIA- beoordeling krijgt Sanne een besluit waartegen ze binnen zes weken in bezwaar kan indien zij het daar niet mee eens is. De jurist adviseert Sanne deze termijn van zes weken goed in de gaten te houden en zich tot CNV te wenden voor nader advies.

Wat gebeurt er tijdens de loonsanctie?

Sanne vraagt zich af hoe het zit met haar loon tijdens de loonsanctieperiode. Uitgangspunt is dat er in ieder geval een bedrag ter hoogte van 70% van het maximumdagloon moet worden betaald. In veel cao’s staat aangegeven hoe hoog het loon moet zijn gedurende deze periode. De CNV-jurist kijkt dit na in de voor Sanne geldende cao en adviseert haar om goed te controleren op haar loonstrook of de werkgever zich houdt aan de verplichtingen uit de cao.

Zoals aan Sanne uitgelegd geeft UWV niet aan op welke wijze de werkgever de tekortkomingen moet herstellen. Bij een administratief gebrek zal het voor de hand liggen dat de werkgever dit snel kan oplossen. In het geval van Sanne is het van belang om zelf ook in contact te treden met de werkgever om deze aan te sporen de inspanningsverplichtingen na te komen. Er zal in nader overleg met de bedrijfsarts bekeken moeten worden op welke wijze Sanne weer kan re-integreren in haar eigen functie dan wel in aangepast werk bij de eigen werkgever. Of dat gaat lukken, zal in de toekomst moeten blijken. Sanne heeft er in ieder geval goede hoop op.

Heb jij ook een brief ontvangen van UWV dat er een loonsanctie aan je werkgever is opgelegd en heb je daar vragen over? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 08.00 tot 18.00 te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1001 of via het mailadres info@cnv.nl.