Leden stemmen in met principeakkoord cao hbo

Met een overgrote meerderheid (95% van de stemmen) hebben onze leden werkzaam in het hbo, ingestemd met het principeakkoord voor de cao hbo 2022-2023. Wat CNV Onderwijs betreft kan het principeakkoord dus omgezet worden in een nieuwe cao. We willen alle leden hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem en het geven van feedback. Daaruit kwam voornamelijk naar voren dat niet helder genoeg is met wie de reiskostenregeling in het hbo wordt afgesproken en daarmee ook waarom wij daar geen afspraken over hebben gemaakt in het principeakkoord.

CNV Onderwijs, de andere bonden en de Vereniging Hogescholen hebben een akkoord gesloten over een nieuwe eenjarige cao met een structurele loonstijging per 1 juni 2022 van 4 procent en in dezelfde maand een eenmalige uitkering voor alle medewerkers van €600,- bruto, voor deeltijders naar rato. Gekozen is voor een akkoord met alleen een loonstijging en een eenmalige uitkering. CNV Onderwijsbestuurder en cao-onderhandelaar Renilde van Driel: ‘We ondersteunen dit omdat in deze financieel onzekere tijd de medewerkers in het hbo vooral behoefte hebben aan een goede loonparagraaf. In het vorige cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over werkdrukvermindering, thuiswerken en duurzame inzetbaarheid. Deze afspraken moeten nog verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat besluitvorming op deze onderwerpen nu nog niet mogelijk is. Een “poen-cao” afsluiten kon wel snel, en dat merken de medewerkers dus ook snel in hun portemonnee.'

Cruciaal

Hoewel de leden vrijwel unaniem akkoord gingen met deze cao vond een deel het onvoldoende duidelijk met wie de reiskostenregeling wordt afgesproken en waarom daar geen afspraken over zijn gemaakt in het principeakkoord. De reiskosten zijn namelijk niet geregeld in de cao. Dat wordt gedaan op de instelling met het personeelsdeel van de medezeggenschap (PMR, OR of Hogeschoolraad). Van Driel: 'Het is nu aan dat orgaan om de huidige met hen overeengekomen reiskostenvergoeding ter discussie te stellen als deze niet meer werkbaar of toereikend is. In het lokaal overleg met de vakbonden en de instelling worden er soms aanvullende afspraken gemaakt over reiskosten in het kader van de decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen. De financiële ruimte binnen de DAM-regeling (decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen) is echter aan vastomlijnde kaders gebonden. Een goede basisregeling, overeengekomen met de medezeggenschap is dus cruciaal. Je kunt die regeling bij je eigen MR opvragen.'