Cao-akkoord PO: 10% loonsverhoging voor primair onderwijs

Leden zijn nu aan zet

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben zowel met de PO-Raad als de VO-raad vandaag een onderhandelaarsakkoord gesloten voor respectievelijk een nieuwe cao primair onderwijs (PO) en een nieuwe cao voortgezet onderwijs (VO). De afspraken over loon zijn voor beide cao’s gelijk: alle lonen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10%.

Loonschalen 1 tot en met 5 krijgen bij de salarisbetaling van november een eenmalige uitkering van € 1000,-, voor schalen 6 tot en met 9 is de uitkering € 600,- en de schalen 10 en hoger krijgen € 350,-. Al deze bedragen zijn bruto, en voor deeltijders naar rato van de deeltijdfactor.

CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg is opgelucht dat er nu twee samenhangende akkoorden liggen: 'Nadat we vorig jaar de loonkloof tussen het PO en het VO hebben gedicht, was het nu de uitdaging om beide sectoren gelijk op te laten lopen. Dat was een uitdagend proces van synchroon onderhandelen aan twee onderhandelingstafels met twee Raden. Ook inhoudelijk lag er een forse uitdaging: verlichting van de inflatiepijn is broodnodig. We moeten alles op alles zetten om het onderwijs aantrekkelijk te houden, de personeelstekorten zijn al zo groot.'

'We denken dat er nu een goede loonsverhoging ligt, die ook past bij wat er voor de andere onderwijssectoren dit jaar is afgesproken. De lagere schalen hebben daarbij nog wat extra’s in de vorm van een hogere eenmalige uitkering. We vinden principieel dat het geen geld mag kosten om op je werk te komen. Helaas kregen we dat bij de werkgevers niet voor elkaar. Met de verhoging € 0,12 naar € 0,17 per 1 januari wordt in elk geval een deel van de pijn verlicht.'

CNV Onderhandelaar PO Gerlinde Michels en CNV-onderhandelaar VO Tom Boot zijn blij met het resultaat

Overige gelijkluidende cao-afspraken PO en VO

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat we ook in deze cao's afspraken hebben kunnen maken over het combineren van werk en privé als werknemers te maken hebben met rouw of overgangsklachten.

De arbeidsvoorwaarden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden verbeterd. Net als andere werknemers hebben zij voortaan recht op de eenmalige uitkeringen uit de cao.

Bonden en Raden gaan gezamenlijk met de overheid in gesprek om een stagefonds van de grond te krijgen. We willen daarmee de instroom in de opleidingen vergroten, dat is hard nodig in de strijd tegen het lerarentekort.

Loonparagrafen gelijk, maar aparte sectorspecifieke afspraken

Hoewel de loonparagrafen van het akkoord voor PO en het akkoord voor VO gelijkluidend zijn, liggen er twee aparte akkoorden, die elk aan de leden uit de betreffende sector zullen worden voorgelegd. Zowel het akkoord PO als het akkoord VO kennen bovendien een aantal sectorspecifieke bepalingen. Beide cao’s hebben een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

Cao-afspraken PO

  • We hebben een aantal afspraken gemaakt die het gesprek in de schoolteams op gang moeten brengen over praktische oplossingen voor vermindering van de werkdruk. Michels: 'Pauzes moeten bijvoorbeeld ook echt momenten zijn waarop je even afstand kunt nemen. We gaan ‘best practices’ verzamelen zodat scholen van elkaar kunnen leren.'
  • Er komt een onderzoek naar de werkzwaarte van schoolleiders. Michels: 'Hier hebben we steeds op aangedrongen. Wij horen van alle kanten dat het vak van schoolleider steeds zwaarder is geworden. Hierdoor loopt het tekort steeds verder op. Als ook uit het onderzoek blijkt dat het vak zo veel complexer is geworden kan dat wat ons betreft niet zonder consequenties blijven.'
  • Helaas staan door het lerarentekort te vaak-onbevoegd-onderwijsondersteunend personeel (OOP) voor de groep. OOP’ers mogen dit weigeren. Als zij wel bereid zijn in te vallen moet er een beloning worden gegeven die passend is bij de uitgevoerde werkzaamheden.

Benieuwd naar alle details van het akkoord?

Leden aan zet

CNV Onderwijs legt de akkoorden met een positief advies in afzonderlijke stemmingen aan de leden voor. Leden hebben een e-mail ontvangen met daarin informatie over hoe ze vóór 22 september 12:00 uur kunnen stemmen op het akkoord.

Stem NÚ mee over jouw nieuwe cao!

  • 10% loonsverhoging
  • Eenmalige uitkering tot €1000
  • Regelingen voor rouw, de overgang en ouderschapsverlof