Historisch akkoord over dichten loonkloof PO en VO

Gelijkwaardige opleiding, taken en verantwoordelijkheden betekent vanaf nu ook een gelijke beloning in het primair en voortgezet onderwijs. Na jaren van actievoeren dichten bonden, werkgevers en het ministerie van Onderwijs de loonkloof tussen PO en VO. Garant daarvoor staat het vandaag ondertekende onderwijsakkoord van €1,5 miljard dat onder andere ook aanpak van werkdruk en professionalisering behelst.

‘Hier hebben we sinds 2017 hard voor gevochten. Dit betekent erkenning en waardering van het waardevolle werk in het primair onderwijs. Het dichten van de loonkloof is een terechte en historische stap waar we meer dan blij mee zijn’, stelt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs.

Hoe de loonkloof vanuit deze investering precies wordt gedicht, hebben bonden en PO-raad vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord waarvoor vandaag ook een handtekening is gezet.

De overgang naar de VO-loonschalen betekent voor onderwijspersoneel in het PO niet alleen een salarisverhoging, maar ook een hoger schaalmaximum en een snellere doorgroei daarnaartoe. Met het vandaag gesloten onderwijsakkoord komt ook €300 miljoen beschikbaar voor verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs en €118 miljoen voor professionalisering van leraren. Ook zullen de nu nog tijdelijke arbeidsmarkttoelagen structureel worden ingezet. De bonden en de werkgevers maken de komende tijd afspraken over deze onderwerpen.

Uitdagingen komende tijd

Woestenberg: ‘De hele samenleving heeft te maken met arbeidsmarkttekorten, met alleen het dichten van de loonkloof gaan we het personeelstekort in het onderwijs niet oplossen. We zullen de komende jaren met minder mensen toch kwalitatief goed onderwijs moeten geven. Dat betekent ook dat we breder moeten nadenken hoe we dat gaan aanpakken. Daarom hebben we bij het onderwijsakkoord als bonden met de minister en de werkgevers hiervoor ook een gezamenlijke werkagenda vastgesteld. Hierbij draait het om slim samenwerken, professionalisering, loopbaanperspectief, tekorten en instroom en bevoegdheden. CNV Onderwijs wil daarbij ook expliciet kijken naar mogelijkheden om het onderwijsondersteunend personeel (OOP) duidelijk herkenbare functies met meer carrièreperspectief te geven. We zullen ook goed in de gaten houden of de gelden waar we nu afspraken over gemaakt hebben op de goede plek terecht komen.’

CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg tekent het onderwijsakkoord op RK basisschool Het Lichtbaken in Den Haag. Deze foto en foto bovenaan: Henriëtte Guest

Praktische uitwerking

Hoeveel onderwijspersoneel in het primair onderwijs er met dit akkoord op vooruit gaat, is afhankelijk van de functie en de persoonlijke situatie van inschaling. Iedereen in het PO wordt één op één overgezet naar een VO-schaal, met een minimale directe verhoging van 2 procent. Daar waar het verschil in beloning groot is met het VO kan deze overzetting veel forser uitpakken. Voor leraren kennen de VO-schalen 12 treden en de huidige PO-schalen 15. Hierdoor zullen de schaalmaxima voor hen veel eerder in zicht komen. Niet alleen het PO, maar ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaat in dit akkoord over naar de loonschalen van het VO. Het dichten van de loonkloof betekent ook dat het onderwijspersoneel in het PO voortaan niet 6,3 procent eindejaarsuitkering krijgt, maar net als het VO 8,3 procent. Het onderhandelaarsakkoord over het dichten van de loonkloof zal door de sociale partners nog aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Zodra alle partijen akkoord zijn kan het akkoord definitief worden getekend en worden de nieuwe inschalingen met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar uitbetaald.

Nog geen loonafspraken

De akkoorden van vandaag hebben geen betrekking op de loonruimte die voor 2022 aan de cao-tafels van PO en VO verdeeld gaat worden. De komende tijd zullen dus zowel voor het PO als voor het VO onderhandelingen plaatsvinden waarin gesproken wordt over verzachten van inflatie-effecten, reiskostenvergoeding en andere cao-onderwerpen. De jaarlijkse loonsverhoging komt nog dus voor beide sectoren op een zo kort mogelijke termijn. Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar het voorkomen van een nieuwe loonkloof.

Links minister Wiersma voor PO en VO, rechts Hans de Jong, cao-onderhandelaar namens CNV Onderwijs, die het onderhandelaarsakkoord met de PO-Raad tekende, waarin staat hoe de loonkloof vanuit de miljardeninvestering moet worden gedicht. Foto: Henriëtte Guest.

Informatiebijeenkomst

Het onderwijsakkoord en de praktische uitwerking van het dichten van de loonkloof wil CNV Onderwijs maandag toelichten tijdens een online informatiebijeenkomst. Naast uitleg over de inhoud van het akkoord, worden rekenvoorbeelden gegeven over de verschillende functies is er ruimschoots de tijd om antwoord te geven op vragen. Ook niet-leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst die om 16 uur begint.