Al het nieuws

Onderhandelaarsakkoord cao Provinciale sector 2021

CNV Overheid en andere bonden hebben met de werkgever een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Provinciale sector. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Partijen leggen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden.

Loon

De salarissen stijgen per 1 januari 2021 met 50 euro bruto en worden per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 1,2 procent. Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis, ontvangen medewerkers op 1 september 2021 een eenmalige bruto-uitkering van €750.

De bedragen gelden voor fulltimers, voor deeltijders naar rato. De flexibiliteitsvergoeding wordt naar rato berekend van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari tot 1 september 2021.

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid: ‘We zijn tevreden dat we deze afspraken hebben gemaakt. Ze zijn vooral gunstig voor de laagste loonschalen en dat vinden we een mooie ontwikkeling. Dit is een cao waaruit blijkt dat er wel degelijk waardering is voor werknemers in de publieke sector, die niet alleen in woorden, maar ook in concrete verbetering van de arbeidsvoorwaarden wordt uitgedrukt. Werkgevers bij Rijk en Gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen.

Andere afspraken

Sociale partners laten een sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uitvoeren. Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021 aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor medewerkers van 60 jaar en ouder om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget.

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen (o.a. in periodes van rouw) kunnen individuele afspraken worden gemaakt om de medewerker tijdelijk te ondersteunen hiermee om te gaan.

In het kader van duurzame inzetbaarheid bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de RVU-regeling.

Sociale partners erkennen dat het van belang is dat medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd gezond, veilig en met plezier kunnen bereiken. Zij onderkennen daarbij dat er in elke levensfase momenten zijn waarop duurzame inzetbaarheid niet altijd vanzelfsprekend is. Zij onderzoeken daartoe hoe het bestaande en eventueel aanvullende instrumentarium dit doel effectief kan ondersteunen. Dit levert input op voor de cao 2022.

Sociale partners erkennen dat de wijze van werken en de locatie waar het werk wordt uitgevoerd, structureel aan het veranderen zijn. Partijen onderzoeken paritair wat door deze veranderende wijze van werken aan afspraken nodig is voor de cao 2022. Daarbij hebben zij o.a. aandacht voor de facilitering en vergoeding van kosten.

Leden kunnen binnenkort hun stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Zij ontvangen hierover bericht.