Al het nieuws

Stemming leden voor cao sociale werkvoorziening 2021-2025

Voor werknemers die vallen onder de cao Sociale Werkvoorziening (SW) is een akkoord bereikt voor een 5-jarige cao. CNV Overheid legt dit akkoord met een positief advies aan de leden voor via een e-mail of brief. Je hebt als lid tot 26 augustus de tijd om te stemmen.

Hoofdpunten in het akkoord

Op 17 mei 2021 bereikten de onderhandelaars van CNV, FNV, VNG en Cedris een onderhandelingsakkoord. Omdat er nog een aantal zaken moest worden uitgewerkt, vindt de ledenraadpleging nu pas plaats. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. In het akkoord staan onder meer afspraken over:

  • de regeling om eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken, oftewel vervroegde uittreding (RVU);
  • de uitgebreide seniorenregeling, om voor je AOW-leeftijd minder uren te werken;
  • en langjarige afspraken over salarisontwikkelingen.

Deze punten lichten we hieronder nader toe.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Op basis van de wettelijke regeling en het pensioenakkoord kunnen medewerkers in de SW maximaal 2 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd eerder stoppen met werken. De werkgever betaalt aan medewerkers met een fulltime dienstverband per maand een bedrag ter hoogte van het RVU-vrijgestelde bedrag. In 2021 is dat € 1.847,-. Voor parttimers geldt de regeling naar rato. Bij deze regeling blijf je als medewerker op papier in dienst, maar je wordt geheel vrijgesteld van werk. De regeling is op basis van vrijwilligheid. Je kunt dus zelf bepalen of je meedoet of niet. De regeling geldt tot 31 december 2025.

Seniorenregeling

We zijn ook een aanvulling op de bestaande seniorenregeling overeengekomen. Ben je 64 jaar of ouder? Dan kun je aangeven dat je in totaal 2/5 (40%) minder wilt werken, met doorbetaling van 92,5% van je salaris.

Salarisontwikkeling

Er is afgesproken om door te gaan met de al bestaande afspraak over loonontwikkeling, volgens de LPO-systematiek (LPO staat voor: loonprijsontwikkeling). Voor het jaar 2021 betekent dit concreet dat alle lonen vanaf 1 juli 2021 met 0,96% zullen stijgen. Dit betreft de WML-stijging (de stijging van het wettelijk minimum loon). In januari 2022 krijg je als je meer dan het WML verdient hier nog iets bovenop, namelijk het verschil tussen de LPO 2021 en de WML-stijging per 1 juli 2021. De LPO voor 2021 is vastgesteld op 2,16%. Medewerkers die meer dan WML verdienen, gaan daarom in januari 2022 2,16% meer verdienen dan zij in januari van dit jaar verdienden.

We gaan samen met de cao-partijen zo snel mogelijk met de Staatssecretaris van SZW in overleg. We willen graag een langjarige afspraak maken over een blijvende toekenning van de LPO. Want daarmee blijft jouw koopkrachtbehoud als SW-werknemer ook op de langere termijn gewaarborgd.