AOW en pensioen

Sinds 2013 gaat de AOW versneld omhoog. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 2 juni 2015 ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Door het wetsvoorstel zal de AOW-leeftijd in 2018 omhoog gaan naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. In de oorspronkelijke plannen zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Het sneller verhogen van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen, met name voor mensen die tussen 1951 en 1955 zijn geboren. Omdat zij niet voorbereid zijn op de versnelde verhoging kan het inkomensgat voor deze mensen oplopen tot 9945 euro. Dit is bovenop het gat dat al bestond door de eerdere verhoging van de AOW-leeftijd.

Hiermee is een streep gezet door het in de Stichting van de Arbeid (vakcentrales, werkgeversorganisaties en kabinet) eerder gesloten onderhandelaarsakkoord. CNV is zeer kritisch over deze snellere verhoging van de AOW. Hiermee komen groepen die zich hierop niet hebben kunnen voorbereiden in de financiële problemen. Daarom heeft CNV zich aangesloten bij vakbonden die een rechtszaak zijn gestart tegen de Nederlandse staat. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Uitgangspunten CNV op basis van het eerder gesloten pensioenakkoord:

  1. Een toekomst bestendig pensioenstelsel.
  2. Mogelijkheden voor mensen met zware beroepen/lage inkomens om eerder te stoppen.
  3. Langer doorwerken moet daadwerkelijk mogelijk worden gemaakt, vooral voor groepen die nu al nauwelijks kans maken op werk.

Uitslag bij ABP en PWRI

Bij ABP haalden we op de gezamenlijke lijst met  andere (CNV)-bonden (CCOOP) bij de actieven vier zetels en bij de gepensioneerden drie zetels. Bij PWRI (sociale werkvoorziening) haalden de kandidaten van CNV drie zetels (lijst actieven). De gekozen kandidaten voor CNV Publieke Zaak (nu onderdeel CNV Connectief): Eric van Boven (ABP) en John Bergman, Jan Meindert Keuter en Jan van Doesburg (PWRI). We wensen ze veel succes!

Medezeggenschap in pensioenfondsen

In 2013 is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (VBP) van kracht geworden. Volgens deze wet moeten pensioenfondsen het bestuur en de medezeggenschap vormgeven. De wet biedt verschillende bestuursvormen waaruit de fondsen kunnen kiezen. Daar waar werknemers, gepensioneerden en werkgevers deel uitmaken van het bestuur moet er een Verantwoordingsorgaan (VO) komen. Het VO is een vorm van medezeggenschap.

Het VO heeft een aantal adviesrechten. Het gaat om rechten op het gebied van het beloningsbeleid van het bestuur, de vorm van intern toezicht dat bij het pensioenfonds is geregeld, de profielschets van leden van de Raad van Toezicht, de interne klachtenprocedure, het communicatiebeleid en grote veranderingen bij het fonds zoals liquidatie, fusie of splitsing. Er kunnen daarnaast bevoegdheden worden toegekend die niet in de wet staan zoals advisering over de pensioenpremie of de indexatie.

Werknemers en gepensioneerden

In het VO zitten zowel vertegenwoordigers die nu nog werken als gepensioneerden. Daarnaast kan er een derde geleding in het VO zijn ondergebracht waarvan de leden worden voorgedragen door werkgevers.

CCOOP

Jouw belangen als ABP deelnemer en sectoroverstijgende onderwerpen voor overheid en onderwijspersoneel worden door de bond behartigd via de het samenwerkingsverband CCOOP. Klik hier als je meer wilt weten.

Pensioeninformatiebulletins

Verkennend document SER nieuw soort pensioensregeling -  mei 2016
Hoe zit het met de rekenrente van pensioenfondsen? - april 2016
Uitvoeringskosten van de pensioenregeling - juli 2013
Overzicht kosten, rendement, deelnemers alle pensioenfondsen - juli 2013
Afspraken pensioen en AOW in sociaal akkoord - april 2013
Kosten van pensioenfondsen - april 2013
Toezicht op pensioenfondsen - maart 2013
Externe adviseurs: accountant en beleggingsadviseur - februari 2013
Externe adviseurs: administrateur en actuaris - februari 2013
Informatie over functioneren pensioenfondsen - januari 2013

Downloads
Onderhandelaarsresultaat nieuw pensioenstelsel ABP - oktober 2014
Voorstel nieuw pensioenstelsel staatssecretaris Klijnsma - oktober 2013
Rekentool overbruggingsregeling AOW - 6 september 2013
Informatie overbruggingsregeling in Staatscourant - 6 september 2013
Brief LGB Senioren aan vakcentrale CNV nieuw pensioenstelsel - 8 maart 2013
CNV wil flexibele AOW - 26 februari 2013
Brief aan kabinet over koopkracht senioren - 24 januari 2013
Brief kabinet over compensatie verhoging AOW - 23 januari 2013
Overzicht ingang AOW-leeftijd 2013-2021 (plan kabinet Rutte-Asscher)
Powerpoint analyse enquête leden pensioenakkoord - 13 juli 2011
 Verklaring Algemene Vergadering CNV  pensioenakkoord - 8 juli 2011
• Brief Vakcentrales aan Tweede Kamer over belang pensioenakkoord - 27 juni 2011
FAQ's pensioenakkoord - 14 juni 2011
Pamflet pensioenakkoord - 10 juni 2011
Facts en figures uitwerking pensioenakkoord - 10 juni 2011
Gezamenlijk persbericht over pensioenakkoord Stichting van de Arbeid - 10 juni 2011
Pensioenakkoord vakcentrales, werkgevers en kabinet + beleidsagenda 2020- 10 juni 2011
• Vragen van leden en antwoorden over het pensioenakkoord - juli 2010
• Pensioenakkoord Stichting van de Arbeid - 7 juni 2010
• Bijlage pensioenakkoord Stichting van de Arbeid - 7 juni 2010