Uitwerking pensioenakkoord

Veelgestelde vragen Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord kwam een jaar geleden - in juni 2019 - op hoofdlijnen tot stand. Hiermee heeft toen ook het CNV ingestemd. Het pensioenakkoord bevatte onder meer afspraken over de AOW-leeftijd, over meer mogelijkheden voor vroegpensioen en over flex en pensioen. Het gaf richting voor het pensioenstelsel van de toekomst. Het afgelopen jaar hebben kabinet, werkgevers en werknemers – ook CNV - hard gewerkt aan de uitwerking van dit pensioenakkoord. Een noodzakelijke verbouwing.

De doelen van het pensioenakkoord

Deze zijn:
• Eerder zicht op indexatie.
• Een pensioen ter hoogte van 80% middelloon na ruim 42 jaar werken moet een haalbare ambitie blijven.
• Uitgebreide risicodeling voor een beter pensioenresultaat voor iedereen.
• Geen pech-en-geluk-generaties.
• Behoud huidige verplichte deelneming.
• Oude en nieuwe rechten in één fonds.
• Compensatie voor de afschaffing van de manier waarop onze pensioenen nu worden berekend: de doorsneesystematiek.
• Ook voor regelingen bij verzekeraars.

Uitwerking pensioenakkoord: de hoofdlijnennotitie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft juni vorig jaar aan de stuurgroep - waaraan kabinet, vakbonden (ook CNV) en werkgeversorganisaties deelnemen - de opdracht gegeven een zogenaamde hoofdlijnennotitie op te stellen over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit via gesprekken en onderhandelingen. Het is de bedoeling dat deze notitie juni 2020 gereed is en naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De uitwerking van het pensioenakkoord is een ingewikkeld maar noodzakelijk proces. In het huidige pensioencontract mist iedereen al jarenlang indexatie. Mensen krijgen ieder jaar hetzelfde bedrag in euro’s, maar daarvoor kan men steeds minder boodschappen doen. Ook de pensioenopbouw van werkenden mist deze indexatie. Bovendien is dat bedrag geen harde garantie: voor veel mensen is de kans steeds groter dat binnenkort hun pensioen moet worden verlaagd. Doordat er rekening moet worden gehouden met een zeer lage rente, zijn dekkingsgraden de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Rendementen die wel worden gehaald gaan daardoor eerst naar het aanvullen van de buffers en niet naar de pensioenen van de mensen. Daarom is er gezocht naar een stelsel dat toekomstbestendig is, dat past bij ontwikkelingen in de maatschappij en economie, de samenstelling van de bevolking en op de arbeidsmarkt, en dat sneller de behaalde rendementen ten goede kan laten komen van de pensioenen. In het pensioenakkoord werd een nieuw contract voorgesteld op basis van een uitgebracht SER-advies.
De stuurgroep is hiermee aan de slag gegaan.

Inzet CNV

CNV zet in op een toekomstbestendig pensioenstelsel voor zowel de huidige als de toekomstige generaties met een goed pensioen voor onze leden na een leven lang hard werken. Hierin is belangrijk dat er genoeg beleggingsvrijheid blijft en het nieuwe pensioen met de markt mee kan bewegen. Dit voorkomt hoge kortingen in de toekomst, maar garandeert wel dat er nog genoeg geld in kas zit voor toekomstige generaties.

Laatste stand van zaken hoofdlijnennotitie

Vrijdag 12 juni is een akkoord gesloten over de uitwerking van het pensioenakkoord. ‘Een historische stap richting een nieuw pensioenstelsel’, reageert Patrick Fey, onderhandelaar en vice-voorzitter CNV. 'Een deal waar we mee thuis kunnen komen. We gaan dit met vertrouwen bespreken met onze achterban.'
Wat dit akkoord voor de uitwerking van het pensioenakkoord betekent, lees je hier.
Bekijk ook de video van het pensioenwebinar d.d. 10 juni. Vicevoorzitter Patrick Fey en voorzitter Piet Fortuin geven helder uitleg over het pensioenakkoord.

Besluitproces over de hoofdlijnennotie uitwerking pensioenakkoord

1. Sociale partners hebben hun achterbannen over dit onderhandelaarsakkoord geraadpleegd. Dat heeft CNV Connectief (bestaande uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn) op maandag 15 juni gedaan. De FNV op 4 juli. Het kabinet, de werkgeversorganisaties, CNV en FNV hebben met dit akkoord ingestemd.
2. De resultaten zijn ingebracht en besproken in de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord.
3. Op 6 juli heeft de minister van SZW de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin deze het akkoord toelicht. Die brief kun je hier lezen.
4. Op 14 juli heeft de minister van SZW dit akkoord met de Tweede Kamer besproken. Wat is besproken kun je hier lezen.
5. De minister gaat nu de volgende stap zetten, namelijk het opstarten van het wetstraject om alle gemaakte afspraken in wet- en regelgeving om te zetten. Het streven is om die wetten op 1 januari 2022 te laten ingaan. De invoering van het vernieuwde stelsel kan dan in 2022 beginnen en het zal dan nog een paar jaar – mogelijk tot 2026 - duren voordat alle fondsen zijn overgestapt.