Sectorgroep Ziekenhuizen

De sectorgroep Ziekenhuizen vertegenwoordigt de leden van CNV Zorg & Welzijn die werken in de ziekenhuizen of vallen onder de cao Ziekenhuizen.

Lucie Venhuizen
Voorzitter sectorgroep Ziekenhuizen
Wim van Sloten
Secretaris sectorgroep Ziekenhuizen

Wat de sectorgroep Ziekenhuizen precies doet

In de sectorgroep bespreken we alle zaken die te maken hebben met het werken in een ziekenhuis. Denk hierbij aan betrokkenheid bij en invloed hebben op het tot stand komen van de nieuwe cao Ziekenhuizen, zaken die voortvloeien uit de CAO, het arbobeleid, maar ook de ontwikkelingen in de ziekenhuizen. Ook worden de ontwikkelingen binnen de andere sectoren en de vereniging gevolgd.

Het sectorgroepsbestuur krijgt informatie door deelname van de bestuurder of bestuursleden aan verschillende organisaties, zoals:

 • Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Arbo.
 • De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen zaken (StAZ). Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in ziekenhuizen op het gebied van arbeidsmarktbeleid.
 • Regionaal Overleg Ziekenhuizen (ROZ), een overleg tussen de vakbonden en de NVZ.
 • Het CNV.

De informatie uit verschillende hoeken benutten wij tijdens onze overlegmomenten.

Het SGBZ verbindt en onderhoudt contacten binnen de ziekenhuiszorg in noord, midden en zuid.

Lucie Venhuizen, voorzitter sectorgroep Ziekenhuizen

Wanneer we waarvoor samenkomen

De sectorgroep vergadert ongeveer acht keer per jaar. Vaste agendapunten zijn onder andere de actualiteiten van de voorgaande maand, waaronder vragen van leden, de ingekomen en uitgaande stukken, verschillende 'projecten' zoals de voortgang van de cao Ziekenhuizen. Verder is er jaarlijks een trainingsdag voor de sectorgroepsbestuursleden zelf, waarbij het activiteitenplan nader inhoud krijgt.

Bijeenkomsten voor leden

We organiseren ook bijeenkomsten voor leden. Hierover is in het afgelopen jaar contact geweest met een aantal andere sectorgroepsbesturen binnen Zorg & Welzijn, om te komen tot een betere afstemming en intensievere samenwerking, waar mogelijk en gewenst. We willen net als voorgaande jaren ook ruimte bieden voor regionale activiteiten van groepen leden, die zoveel mogelijk aansluiten op de landelijke thema's.

Onze doelen voor 2022

Het sectorgroepsbestuur richt zich in 2021 op de volgende activiteiten:

 1. Cao Ziekenhuizen 2021 en verder: De cao Ziekenhuizen loopt per 1 juli 2021 af. De sectorgroepsbestuur begint in het voorjaar met de voorbereidingen van de nieuwe CAO. Gezien de omstandigheden, is dat niet automatisch een makkelijk traject. Het sectorgroepsbestuur speelt een belangrijke rol in het bepalen van de inzet, het volgen van de onderhandelingen, en de beoordeling van een eventueel akkoord. De tweede onderhandelaar is afkomstig vanuit de sectorgroep. Het is belangrijk dat de wijzigingen in de cao helder wordt uitgelegd aan de leden.
 2. Project Brede Inspraak binnen ziekenhuizen: CNV Connectief vind het belangrijk dat werknemers invloed hebben op hun arbeidsvoorwaarden. Leden hebben een belangrijke rol bij het tot stand komen van de cao. Daarnaast vinden we de mening van niet-leden van belang om daarbij mee te wegen. Dit is in lijn met het SER-advies dat cao-partijen aanbeveelt om te zorgen voor brede inspraak. In 2020 en 2021 doen we dat binnen de ziekenhuizen door in een pilot jongeren onder de 35 jaar actief te betrekken.
 3. Thuiswerken (o.a. ten gevolge van Corona): Als gevolg van de Corona uitbraak werken meer mensen vaker thuis en is het werken buiten het ziekenhuis veel meer aan de orde. Dit roept vragen op bij de medezeggenschap hoe hier mee om te gaan. CNV Ziekenhuizen wil een nuttige en praktische bijdrage leveren aan de discussie over dit onderwerp tussen medezeggenschap en bestuur.
 4. Agressie: Ook binnen de ziekenhuizen komt agressie steeds meer voor, vele collega’s hebben inmiddels een of meerdere voorbeelden hiervan mee gemaakt. Daarom hebben we op de scholingsdag voor leden ook dit thema op de agenda staan.

Sluit jij je bij ons aan?

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die inhoudelijk willen meedenken. Je bent van harte welkom. Neem contact met ons op.

Naast een eventuele lidmaatschap van het sectorgroepsbestuur is het ook mogelijk aan te sluiten bij een klankbordgroep die informeert en adviseert over een actueel onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de klankbordgroep die tijdens de CAO-onderhandelingen actief is.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

 • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
 • Gratis trainingen
 • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten