Veelgestelde vragen corona en werken in het onderwijs

Vanwege de slechte ventilatie in onze school, moeten we ook tijdens de les de ramen en deuren open houden. Wat zijn mijn rechten als in hele koude periodes de temperatuur in de klas daardoor enorm zakt?

Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 6.1 van het Arbobesluit geven aan dat de temperatuur op het werk geen schade aan de gezondheid van werknemers mag veroorzaken (denk aan verkoudheid of een stijve nek). Naar deze bepalingen wordt ook verwezen in de arbocatalogi voor PO en VO. Indien werknemers wel gezondheidsrisico’s lopen door de temperatuur, dan moet de werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen aan werknemers. En wanneer dat niet de schade aan de gezondheid kan voorkomen, moet worden gezorgd dat je minder lang achter elkaar in de kou hoeft te werken. Als werknemer kun je afdwingen bij je werkgever dat de nodige maatregelen worden getroffen om te zorgen dat jij veilig je werk kunt doen. Lukt het jou niet om dit bij jouw werkgever voor elkaar te krijgen, neem dan contact op met CNV Info. Wij kunnen je hierbij ondersteunen.

Wat betekent de maatregel van 1,5 meter tussen leerlingen voor het VSO en praktijkonderwijs?

De regel was al dat tussen onderwijspersoneel en leerlingen 1,5 meter afstand gehouden moest worden. Scholen moeten er vanaf 13 januari zo snel mogelijk voor zorgen dat leerlingen die nu fysiek onderwijs krijgen, uit voorzorg ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit vraagt veel aanpassing van onder andere de roostering en kan uiteraard niet overal van het ene op het andere moment. Scholen mogen de ruimte pakken om tijd te nemen om dit in te regelen.

Voor praktijkgerichte lessen in het vmbo en voor alle lessen in het vso en pro is dit niet altijd mogelijk. Hier is de oproep om te proberen zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.

Het kabinet vraagt scholen voor vso en pro om zich tot het uiterste in te spannen om binnen alle maatregelen deze leerlingen (zoveel mogelijk) fysiek onderwijs te geven. Dit geldt ook voor beroepsgerichte lessen in het VO. Dit kan op scholen tot organisatorische uitdagingen leiden. Scholen zijn hierbij echter niet aan het onmogelijke gehouden.

Deze aanvullende maatregel geldt in ieder geval tot 7 februari. Met nieuwe onderzoeksinformatie wordt de komende tijd bepaald of het nodig is om de afstandsmaatregel door te zetten.

Wat betekent de maatregel van 1,5 meter tussen leerlingen voor het VO?

De regel was al dat tussen onderwijspersoneel en leerlingen 1,5 meter afstand gehouden moest worden. Scholen moeten er vanaf 13 januari zo snel mogelijk voor zorgen dat leerlingen die nu fysiek onderwijs krijgen, uit voorzorg ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit vraagt veel aanpassing van onder andere de roostering en kan uiteraard niet overal van het ene op het andere moment. Scholen mogen de ruimte pakken om tijd te nemen om dit in te regelen.

Scholen wordt gevraagd een maximale inspanning te leveren om ook eindexamenleerlingen (inclusief vavo) nog steeds fysiek op school les te geven. Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit mogelijk is, bijvoorbeeld door spreiding over het schoolgebouw.

Deze aanvullende maatregel geldt in ieder geval tot 7 februari. Met nieuwe onderzoeksinformatie wordt de komende tijd bepaald of het nodig is om de afstandsmaatregel door te zetten.

Mag ik in het schoolgebouw om online onderwijs te geven?

Ja. Leraren die thuis geen goede werkplek en/of materiaal hebben, mogen naar school toe om online lessen te verzorgen. De online lessen worden in dat geval vanuit een leeg klaslokaal verzorgd. De aanwezigheid van de leraren blijft dan beperkt tot alleen lesgeven, uiteraard met inachtneming van de basismaatregelen met betrekking tot Corona: gezondheidsadviezen. Dit is altijd in overleg met de werkgever.

Wat gebeurt er met kinderopvang tijdens de nieuwe lockdown periode?

De kinderopvang wordt gesloten. Er wordt gezorgd voor noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, en voor leerlingen en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Is er weer noodopvang tijdens de nieuwe lockdown periode?

Ja. Personeel voor onderwijsactiviteiten wordt gezien als een cruciaal beroep, wat betekent dat noodopvang net als in het voorjaar beschikbaar is.

Welke leerlingen mogen wel naar school tijdens de nieuwe lockdown periode?

In het primair onderwijs geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor examenleerlingen. Daarnaast geldt in het primair onderwijs een uitzondering voor kinderen met minimaal één ouder die werkt in een cruciaal beroep. Kijk voor meer informatie daarover op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Wat betekent de nieuwe lockdown voor het onderwijs?

Tot en met in ieder geval 22 januari vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats in het primair onderwijs. Voor de andere sectoren duurt dit in ieder geval tot 5 februari. Er is in die periode sprake van afstandsonderwijs. Uitzonderingen gelden onder andere voor kwetsbare leerlingen en examenleerlingen. Kijk voor meer informatie daarover op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Voor stages gelden de regels die gelden voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.

Bibliotheken van mbo- en ho-instellingen mogen alleen open blijven voor kwetsbare studenten om daar te studeren. Aan deze bibliotheken wordt geadviseerd om hierbij te werken met reserveringen.

Onderzoeksactiviteiten kunnen net als nu alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden, als deze strikt locatiegebonden zijn.

Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes in het hoger onderwijs?

Iedereen in het mbo en hoger onderwijs is verplicht om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in en rond de onderwijsinstelling en op andere locaties waar een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd (dus ook in een praktijklokaal of examenlocatie buiten de school). Het dragen van mondkapjes is niet nodig tijdens de lessen, wanneer iedereen op zijn plek zit, op minimaal 1,5 meter van elkaar.

In sommige situaties kan het ook verplicht zijn om tijdens de les een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld bij praktijklessen. Tijdens sommige praktijklessen is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden. Instellingen volgen per opleiding de adviezen van de beroepssector over de uitzondering op de 1,5 meter afstand. In dat geval draagt iedereen een mondkapje.

Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de onderwijsactiviteit, is een mondkapje niet verplicht. Hiervan kan in ieder geval sprake zijn bij lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans. Of bij praktijkonderwijs waarbij het mondkapje een belemmering vormt. In dat geval kan de school voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen aansluiten bij de regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de brancheprotocollen.

Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt ook voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen met zintuiglijke beperkingen die gebarentaal spreken. Personen die zich beroepen op de uitzondering, moeten de beperking of ziekte aannemelijk kunnen maken als de instelling of een toezichthouder hierom vraagt.

 

Een instelling kan via het eigen schoolbeleid aanvullende maatregelen nemen. Een voornemen daartoe moet wel eerst aan de MR worden voorgelegd. De hele MR heeft op grond van de WHW een instemmingsrecht bij regels op het gebied van arbeidsomstandigheden (artikel 10.20. lid1, sub f WHW).

Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes in het mbo?

Iedereen in het mbo en hoger onderwijs is verplicht om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in en rond de onderwijsinstelling en op andere locaties waar een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd (dus ook in een praktijklokaal of examenlocatie buiten de school). Het dragen van mondkapjes is niet nodig tijdens de lessen, wanneer iedereen op zijn plek zit, op minimaal 1,5 meter van elkaar.

In sommige situaties kan het ook verplicht zijn om tijdens de les een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld bij praktijklessen. Tijdens sommige praktijklessen is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden. Instellingen volgen per opleiding de adviezen van de beroepssector over de uitzondering op de 1,5 meter afstand. In dat geval draagt iedereen een mondkapje.

Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de onderwijsactiviteit, is een mondkapje niet verplicht. Hiervan kan in ieder geval sprake zijn bij lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans. Of bij praktijkonderwijs waarbij het mondkapje een belemmering vormt. In dat geval kan de school voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen aansluiten bij de regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de brancheprotocollen.

Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt ook voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen met zintuiglijke beperkingen die gebarentaal spreken. Personen die zich beroepen op de uitzondering, moeten de beperking of ziekte aannemelijk kunnen maken als de instelling of een toezichthouder hierom vraagt.

Een instelling kan via het eigen schoolbeleid aanvullende maatregelen nemen. Een voornemen daartoe moet wel eerst aan de OR worden voorgelegd. De OR heeft daarop instemmingsrecht, omdat het gaat om een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden en (preventie van) ziekteverzuim (artikel 27.1.c WOR).

Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes in het VO?

Leerlingen, studenten, leraren en ander personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt wel een mondkapje dringend geadviseerd in de les. Dit geldt voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Uitzondering VSO: De verplichting geldt niet voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening of aan leerlingen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de (G)MR te bepalen voor welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Hoe zit het met het gebruik van mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs?

Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geeft het RIVM aan dat mondkapjes niet nodig zijn. In de protocollen zijn wel duidelijke afspraken opgenomen over wanneer onderwijspersoneel en leerlingen thuis blijven. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand; dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Een schoolbestuur moet zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Een voornemen om extra maatregelen in de school te nemen, die invloed hebben op personeel en leerlingen, moet dus eerst aan de MR worden voorgelegd. De PMR moet daarmee instemmen (artikel 12.1.k WMS: Arbo, verzuim en re-integratiebeleid). De hele MR heeft bovendien instemmingsrecht bij het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (artikel 10.1.e WMS).

Ik werk in het primair of voortgezet onderwijs, val niet in de risicogroep, maar maak me wel zorgen over mijn veiligheid op school. Wat kan ik doen?

Indien je je niet veilig voelt in de school, dan adviseren we je om dat te bespreken met jouw leidinggevende/werkgever. Dit staat in de landelijke protocollen voor PO en VO. Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

Mocht je in deze situatie terechtkomen, dan kun je contact met ons opnemen. We bespreken dan de situatie met jou en geven je advies over wat je zou kunnen doen.

Het landelijke protocol voor het PO vind je hier: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/

Het landelijke protocol voor het VO vind je hier: https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijs-beschikbaar.

 

Hoe zorgen we dat ons onderwijs op afstand voldoet aan de AVG (privacywetgeving)?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op een rijtje gezet wat de verantwoordelijkheden van scholen en onderwijsinstellingen hierbij zijn. Die informatie staat op deze website. Hier vind je ook een document met tips over beeldbellen en het zogenaamde proctoring (digitaal surveilleren).

Welke ruimte is er nu in het hoger onderwijs binnen de coronamaatregelen?

Het ministerie van Onderwijs publiceert na ieder nieuw kabinetsbesluit over het hoger onderwijs een servicedocument met informatie en handreikingen waarmee instellingen in de praktijk invulling kunnen geven aan de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs. Deze servicedocumenten vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/01/servicedocumenten-hoger-onderwijs-ho-aanpak-coronavirus-covid-19

 

Waar vind ik de protocollen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo?

De protocollen en meer informatie over de heropening van de scholen vind je hier:

https://po.lesopafstand.nl/

https://vo.lesopafstand.nl/

https://mbo.lesopafstand.nl/

 

Ik heb geen auto en kan alleen met het openbaar vervoer (ov) naar mijn werk op school komen. Mag ik volgens de richtlijnen wel gebruikmaken van het ov?

Ja, het onderwijs is aangemerkt als een vitaal beroep. Dus als je in het onderwijs werkt, mag je gebruikmaken van het ov om op je werk te kunnen komen. Buiten dit woon-werkverkeer adviseert de Rijksoverheid om alleen noodzakelijke reizen in het ov te ondernemen.

Ik heb een gezinslid/huisgenoot die valt binnen de risicogroep. Moet ik naar school komen om te werken?

In het protocol is aangegeven dat medewerkers met gezinsleden of huisgenoten die tot de medische risicogroepen behoren, vrijgesteld kunnen worden van het werk op school. Dit is de keuze van de medewerker in overleg met de werkgever. Dit houdt in dat je geen toestemming nodig hebt van je werkgever om niet naar school te komen. Het is belangrijk om wél aan te geven dat je bereid bent om op afstand te werken, bijvoorbeeld vanuit huis. Over de invulling van het werken op afstand ga je in overleg met jouw werkgever om (tijdelijk) vervangend werk te doen, zoals online lessen verzorgen. Als er geen passende werkzaamheden zijn die je op afstand kunt verrichten, kan jouw werkgever je niet verplichten om op school te werken. Kom je er samen niet uit, bel dan de vakbond!

Kan ik mij laten testen als ik klachten heb die mogelijk wijzen op corona?

Ja, vanaf 1 juni kan iedereen met coronaklachten zich laten testen op het coronavirus. Je hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Kijk voor meer informatie op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. Waar je je kan laten testen, hoe je een afspraak maakt en hoe dat in zijn werk gaat, staat op de informatiepagina van Rijksoverheid.nl. Onderwijspersoneel in het funderend onderwijs heeft toegang tot de voorrangsprocedure Covid-19. Dit betekent dat een leraar met voorrang getest kan worden op corona als bij zijn/haar afwezigheid het primaire onderwijsproces geen doorgang kan vinden. Zij moeten hiervoor contact opnemen met hun leidinggevende

Leerlingen in het (v)so hebben meestal ook lichamelijke zorg nodig, hoe moeten we die veilig bieden?

Voor verlenen van medische en/of verpleegkundige zorg in het speciaal onderwijs dragen personeelseden persoonlijke beschermingsmiddelen. Hier moet de werkgever voor zorgen.
Je kan alleen werken als je voldoende beschermingsmiddelen hebt. Er kan niet het onmogelijke van jou worden gevraagd. Kom je er samen niet uit, bel de vakbond!

Zijn er speciale richtlijnen vanuit het kabinet voor het so en vso (speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)?

Ja, voor het SO en VSO zijn aparte protocollen gemaakt. De protocollen voor het speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs, en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn te vinden op https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/.

Als veel mensen in mijn team niet kunnen werken vanwege gezondheidsredenen, wordt de druk op het team dan niet te groot?

Er kan van niemand het onmogelijke gevraagd worden, dat geldt op individueel niveau en op teamniveau. Als er te weinig mensen daadwerkelijk op school aanwezig kunnen zijn, moet je dit als team bespreken. Dit kan betekenen dat je mogelijk andere keuzes moet maken en lesgeven op school meer moet beperken.

Ik maak mij veel zorgen en durf echt niet naar school te gaan, kan mijn leidinggevende mij dwingen toch te komen?

Als jij zorgen hebt moet je dat bespreken met je leidinggevende. Samen kan je bespreken of je bijvoorbeeld de komende tijd vanuit huis kan blijven werken of wat je nodig hebt om wel veilig je werk te kunnen doen. We gaan ervan uit dat dit in goed overleg kan. Loop je vast, bel ons dan.

Kan al het onderwijspersoneel verplicht worden om weer naar school te komen, wanneer de school open gaat?

Natuurlijk is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, die hiertoe in staat zijn, weer les gaan geven, maar uiteraard moet er oog zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid of een gezinslid met kwetsbare gezondheid. Mensen die behoren tot een medische risicogroep wordt geadviseerd om niet naar school te komen. Als jij je zorgen maakt over jouw veiligheid op school, bespreek dit dan met je leidinggevende en probeer er samen uit te komen. Kan je misschien andere werkzaamheden verrichten? Gezondheid en veiligheid van iedereen in school staat voorop!

Welke afspraken zijn er voor onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen in kwetsbare posities?

Voor alle kinderen in een kwetsbare positie is afgesproken dat er begeleiding georganiseerd moet worden. Het gaat om kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Bijvoorbeeld kinderen voor wie het wegvallen van de structuur van school te veel vraagt, of voor wie de dagelijkse zorg en begeleiding te veel vraagt van ouders. Gemeenten hebben hierin de regie, met betrokkenheid van onder meer onderwijs, kinderopvang, wijkteams en jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en jeugdhulpaanbieders. Scholen kunnen het bij de leerplichtambtenaar van de gemeente aangeven als ze geen contact krijgen met kinderen. Met mbo-instellingen is de afspraak gemaakt dat hun locaties open mogen zijn voor begeleiding van jongeren die geen veilige thuissituatie hebben of onvoldoende mogelijkheden tot afstandsonderwijs.

­­Lees de hele Kamerbrief hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/04/03/stand-van-zaken-onderwijs-op-afstand-tijdens-corona-crisis

Moeten we in deze periode onderwijstijd registreren en eventueel later inhalen?

Nee, scholen hoeven de onderwijstijd nu niet te registreren. Kwaliteit binnen de huidige mogelijkheden is belangrijker dan kwantiteit. Scholen hoeven ook geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier in het toezicht rekening mee.

 

Ik ontvang een reiskostenvergoeding. Doordat wij nu onderwijs op afstand geven maak ik geen reiskosten. Mag mijn werkgever nu de reiskostenvergoeding inhouden?

Reiskostenvergoeding is een onkostenvergoeding en ontvang je in principe slechts wanneer je die kosten daadwerkelijk maakt. Reis je niet voor of naar je werk, dan maak je ook geen reiskosten en ontvang je geen vergoeding. Dit kan voor jou anders geregeld zijn, bijvoorbeeld wanneer je een vaste vergoeding ontvangt ongeacht of je reist of als er een eigen reiskosten regeling is overeengekomen. Kijk daarvoor in je akte van benoeming en eventueel op of er op organisatieniveau overeengekomen regelingen zijn.

Ik maak door het onderwijs op afstand meer kosten, zoals de aanschaf van een webcam. Kan ik deze kosten declareren?

Het schoolbestuur blijft in principe verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt moeten worden om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Ons advies is om altijd eerst in overleg met je werkgever te gaan, voordat je apparatuur aanschaft. Wellicht kunnen er collectieve afspraken gemaakt worden voor de aanschaf van bepaalde producten. Probeer hierover goede afspraken te maken met je werkgever. CNV Onderwijs kaart dit onderwerp ook aan bij de sectorraden en zal een landelijke regeling bepleiten zodat hier eenduidigheid over gaat komen.

 

Ik werk als OOP’er in het onderwijs en maak, doordat de scholen gesloten zijn, minder uren. Kan mijn werkgever mij vragen die uren later in te halen of verlof op te nemen?

In principe moet jouw werkgever er voor zorgen dat je kunt werken. Nu de school gesloten is zal er geen of minder werk zijn voor jou. Laat je werkgever in ieder geval schriftelijk weten dat je beschikbaar bent voor jouw werkzaamheden. Als je werkgever je dan alsnog geen werkzaamheden kan opdragen, dan ligt het niet kunnen werken binnen de risicosfeer van de werkgever. Je werkgever zal je loon moeten doorbetalen en kan niet van jou vragen om hier verlofdagen voor in te zetten.

Ik heb sollicitatieplicht. Er worden nu vrijwel geen sollicitatieprocedures gevoerd. Toch moet je als je in de WW zit blijven solliciteren. Hoe zit dit?

UWV geeft aan dat als je door de corona-maatregelen niet kunt solliciteren, dit geen gevolgen heeft voor de WW-uitkering. Je moet wel je best moet blijven doen om werk te vinden. Ons advies is dan ook om te blijven proberen en je acties bij te houden. Je kunt bijvoorbeeld werkgevers telefonisch of online benaderen. Kijk ook op de site van werk.nl voor nuttige tips.

Ik ben werkzaam als OOP’er zonder lesgebonden en/of behandeltaken in het primair onderwijs (schaal 1 tot en met 10) en werk meer uren dan normaal. Wordt dit dan wel uitbetaald?

Als jouw werkgever jou werkzaamheden opdraagt waardoor je een half uur of langer dan de overeengekomen arbeidsduur per week werkt, dan spreken we van overwerk. In de huidige situatie kan het onduidelijk zijn of de werkgever de werkzaamheden aan jou opdraagt bovenop je overeengekomen arbeidsduur. Maak duidelijk afspraken met je werkgever als je meer werkt dan je normale arbeidsduur en of het daarbij dan gaat om overwerk. Hoewel enige mate van flexibiliteit gevraagd kan worden in de huidige situatie, zitten daar natuurlijk ook heel duidelijk grenzen aan. Kijk in je cao voor de exacte vergoedingsafspraken rondom overwerk.

Ik ben werkzaam in het primair onderwijs (PO) met lesgebonden en/of behandeltaken en werk meer uren dan normaal. Wordt dit dan wel uitbetaald?

Als jouw werkgever jou (incidenteel) werkzaamheden opdraagt waardoor je meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur per week, dan spreken we van overwerk. In de huidige situatie kan het onduidelijk zijn of de werkgever de werkzaamheden aan jou opdraagt bovenop je overeengekomen arbeidsduur. Maak duidelijk afspraken met je werkgever als je meer werkt dan je normale arbeidsduur en of het daarbij dan gaat om overwerk. Hoewel enige mate van flexibiliteit gevraagd kan worden in de huidige situatie, zitten daar natuurlijk ook heel duidelijk grenzen aan. Voor onderwijzend personeel en ondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken geldt in principe dat dat de uren aan overwerk volledig in vrije tijd worden gecompenseerd in lestijd (voor OP) en lesgebonden en/of behandeltaken (voor OOP) in dezelfde periode tussen twee schoolvakanties. In overleg kunnen er andere afspraken worden gemaakt. Lukt het niet om vrije tijd op te nemen dan kan er in overleg besloten worden tot een uitbetaling van het overwerk. Kijk in je cao voor de exacte afspraken rondom overwerk.

Kunnen we als VO-school de overgangsnormen voor dit jaar aanpassen?

VO-scholen stellen zelf hun overgangsnormen vast, voordat het schooljaar begint. In de huidige situatie kan het zijn dat scholen in het belang van hun leerlingen, van de vooraf bepaalde normen willen afwijken. Als scholen dat willen doen, moet het schoolplan op dit punt worden aangepast. Daar moet de medezeggenschapsraad bij worden betrokken.

Wat betekenen de maatregelen tegen het corona-virus in het hoger onderwijs voor bijvoorbeeld scriptie- en promotieonderzoek, verdedigingen, selecties en stages?

Voorop staat dat in het hoger onderwijs geen onderwijsactiviteiten en examens op de locaties van de instellingen zijn toegestaan. Wat dit betekent, heeft het ministerie van OCW uitgewerkt in een servicedocument dat hier te vinden is: https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/duidelijkheid-voor-hoger-onderwijs/

Op enkele punten geeft het ministerie helderheid:

Onderwijsactiviteiten buiten de instellingsgebouwen, zoals stages en projecten bij bedrijven, kunnen doorgaan als het desbetreffende bedrijf daartoe de ruimte biedt.

Verdediging van scripties en promoties en examens waar de student fysiek aanwezig moet zijn, kunnen onder voorwaarden doorgaan.

De harde eis van een mbo-diploma wordt onder voorwaarden losgelaten bij doorstroming naar hbo.

Er wordt soepel omgegaan met bachelorstudenten die willen instromen in de masteropleiding.

Instellingen wordt verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar.

De aanmelddeadline voor studenten wordt verschoven naar 1 juni.

De einddatum voor selectieprocedures voor aankomende studenten wordt verschoven naar uiterlijk 15 juni.

De NWO neemt maatregelen om wetenschappers bij onderzoek te ondersteunen.

Verder wordt in het servicedocument aangegeven op welke onderdelen opleidingen zelf keuzes kunnen maken en binnen welke kaders die keuzes gemaakt moeten worden. Het is nu aan de opleidingsinstellingen om deze knopen door te hakken zodat personeel en studenten weten waar zij aan toe zijn. Maar het ministerie maakte al wel duidelijk dat de inspanningen erop gericht moeten zijn nadelen voor studenten zo veel mogelijk te beperken.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor het vormgeven van onderwijs op afstand?

Iedereen in het onderwijs is vol aan de slag om onderwijs op afstand te organiseren. Kennisnet heeft een website ontwikkeld, www.lesopafstand.nl, waar per sector tips en aanpakken verzameld en gedeeld worden. Ook vind je daar een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden). Ook op www.leraar.nl vind je voorbeelden en inspiratie.

Hoe komen leerlingen die dat thuis (nog) niet hebben, aan een internetverbinding om schoolwerk te maken?

Het is van groot belang dat alle leerlingen in deze periode thuis over een internetverbinding beschikken. Sommige telecomproviders doen zelfs al een aanbod hiervoor. Bijvoorbeeld KPN: https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-kinderen-nu-de-scholen-gesloten-zijn-tijdelijk-aan-wifi-voor-hun-schoolwerk. Waar mogelijk, is het aan scholen om zelf met oplossingen te komen, omdat dit het snelst tot resultaat leidt. Scholen die geen netwerk hebben van relevante leveranciers of bedrijfsleven kunnen in eerste instantie terecht bij de gemeente. Daarnaast kan SIVON (www.sivon.nl) ondersteunen bij de koppeling tussen de vraag van scholen en beschikbaar en geschikt aanbod.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid en werk in het onderwijs. Ik behoor tot de medische risicogroepen van het RIVM. Mag ik nu weigeren om naar het werk te gaan?

Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen of gezinsleden/huisgenoten hebben die daartoe behoren, krijgt het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie. Het is de keuze van de medewerker in overleg met de werkgever. Dit houdt in dat je geen toestemming nodig hebt van je werkgever om niet naar school te komen. Het is belangrijk om wél aan te geven dat je bereid bent om op afstand te werken, bijvoorbeeld vanuit huis. Over de invulling van het werken op afstand ga je in overleg met jouw werkgever om eventueel (tijdelijk) vervangend werk te doen, zoals online lessen verzorgen. Als er twijfel is over wat medisch gezien mogelijk is, neem dan (preventief) contact op met de bedrijfsarts om een advies te krijgen over welke werkzaamheden je wel en niet zou kunnen doen met jouw medische beperkingen. Als er geen passende werkzaamheden zijn die je op afstand kunt verrichten, kan jouw werkgever je niet verplichten om op school te werken. Kom je er samen niet uit, bel ons dan!

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}