Pensioen: korten

Gaat het bij het korten alleen om de pensioenuitkeringen?

Nee, indien bij een pensioenfonds gekort wordt gaan niet alleen de uitkeringen voor gepensioneerden omlaag. De verlaging geldt ook de pensioenaanspraken van werknemers die bij het betreffende pensioenfonds zijn aangesloten.

Hoe weet ik of mijn pensioenfonds wel of niet gaat korten?

Kijk hiervoor op de website van je pensioenfonds. In de media circuleren weliswaar namen van sectoren, bedrijven en pensioenfondsen waar de pensioenen gekort zou gaan worden. Een officiële, openbare lijst van pensioenfondsen die gaan korten is er momenteel niet. Ook de Nederlandsche Bank komt als toezichthouders van de pensioenfondsen, vanwege zwijgplicht, niet met een lijst. Het zijn de pensioenfondsen zelf die hun deelnemers moeten informeren over eventuele plannen tot korting.

Kan ik zelf nog iets doen?

Je kunt de berichten op de website van je pensioenfonds nakijken of naar de helpdesk bellen. En je kunt meedoen als CNV en de andere bonden acties voeren voor betere pensioenregelingen. Politici zijn gevoelig voor acties die succesvol zijn.

Wanneer je informatie niet kunt vinden of iets wilt opmerken, neem je natuurlijk contact op met CNV. Je kunt bellen of je vragen per e-mail stellen. Wij helpen je dan verder. https://www.cnv.nl/contact/telefoon/

Is er geen ander middel dan korten?

Pensioenfondsen die met financiële tekorten kampen, proberen eerst op andere manieren te herstellen. Bijvoorbeeld door de pensioenen niet meer jaarlijks te verhogen (indexeren) of door de pensioenpremie te verhogen. Als dat niet of onvoldoende helpt is het verlagen van het pensioen een uiterst middel.

Overigens kunnen pensioenfondsen in latere jaren, indien de financiële positie dan veel beter is, de eventuele kortingen weer (deels) ongedaan maken.

Gaan pensioenfondsen wel goed om met de ingelegde pensioenpremies?

De vermogenspositie van pensioenfondsen wordt meestal uitgedrukt in de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100 procent betekent dat het pensioenfonds precies aan zijn huidige verplichtingen kan voldoen. Na de vermogensverliezen in 2008 stegen bij veel fondsen in 2009 de dekkingsgraden weer: de rendementen herstelden. De huidige problemen hebben vooral te maken met de lage rente. Met deze, door de overheid, bepaalde rente moeten pensioenfondsen hun verplichtingen berekenen. Pensioenfondsen hebben geen invloed op de hoogte van de rente. Wel moeten pensioenfondsen bij een lage rente vandaag meer geld in kas hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Samen met de andere bonden doordringen we het kabinet ervan dat de rente alleen maar leidt tot een steeds minder pensioen. Ook pensioendeskundigen, de pensioenfondsen zelf en de Tweede Kamer willen dat het kabinet maatregelen neemt waardoor pensioenfondsen minder afhankelijk worden van de rente. Daarnaast hebben bonden en kabinet een pensioenakkoord gesloten. Daarin staan afspraken over een ander pensioenstelsel.

Is er straks nog wel geld voor mijn pensioen?

Ja. Nederland heeft internationaal vergeleken een goed pensioenstelsel. Dat moet zo blijven. Maar we moeten de pensioenregelingen wel beter laten aansluiten bij de eisen van deze tijd. Het pensioenakkoord maakt dat mogelijk. De uitwerking van de afspraken uit dit akkoord zullen nog wel enige tijd vergen.

Wat is indexeren?

Indexeren is het jaarlijks verhogen van je pensioenuitkering (gepensioneerden) of pensioenopbouw (werkenden). Door de indexatie loopt het pensioen of de pensioenopbouw gelijk op met de stijging van de prijzen. Zo houdt je pensioen zijn waarde. De indexatie kan ook gelijk oplopen met de stijging van de lonen. Dat hangt er van af wat CNV en de werkgever over jouw pensioen heeft afgesproken.

Waarom worden de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd?

Sinds de crisis van 2008 zijn de pensioenen van onze meeste leden niet of nauwelijks verhoogd. Pensioenfondsen moeten in het huidige pensioenstelsel enorme reserves aanhouden om alle pensioenen van nu en in de toekomst te betalen. Op deze reserves is de afgelopen jaren ingeteerd. De belangrijkste oorzaak daarvan is de dalende rekenrente. Dit is de rente waartegen pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. Wanneer het fonds over een jaar € 100,- moet uitkeren en de rente is 0%, dan moet het fonds nu al € 100,- in kas hebben. Is de rente 4% dan moet het fonds ongeveer € 96,- bezitten. Bij pensioenfondsen gaat het om vele miljoenen of miljarden euro’s en over veel grotere periodes. Voor een 25-jarige werknemer gaat het bijvoorbeeld over het pensioen dat over ruim 40 jaar uitgekeerd moet worden. Kleine veranderingen in de rente hebben dan grote effecten. Voor pensioenfonds ABP betekent een daling van de rente met 1% dat de dekkingsgraad daalt met 12%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vereiste vermogen en de pensioenverplichtingen van ABP.

Bij het pensioenakkoord hebben bonden en kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Daarin wordt indexeren eerder haalbaar.

Wanneer komt korten in beeld?

Een korting is een verlaging van je pensioen (gepensioneerden) of van je pensioenopbouw (werkenden). Een korting grijpt dus dieper in dan het niet krijgen van indexatie.

Als je pensioenfonds volgens de strenge wettelijke eisen te weinig geld heeft, moet het een herstelplan maken. Als het niet lukt om binnen tien jaar aan de eisen te voldoen, moet het fonds op de pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van de werkenden een korting toepassen. Hetzelfde geldt als het vermogen van je pensioenfonds 5 jaar onder een minimumgrens blijft.

Door de korting zijn de pensioenen en het vermogen van het pensioenfonds weer in evenwicht. De korting kan over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Daardoor wordt het effect wat verzacht. Vooral voor de gepensioneerde die de korting meteen voelt doordat zijn/haar inkomen daalt.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}