Bestuursleden gezocht

Op 1 januari 2019 is de Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) gefuseerd met CNV Connectief en staat sindsdien als Beroepsgroep Pastoraal Werkenden RK Kerk, binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Zorg & Welzijn te boek.

De Beroepsgroep kent een dagelijks bestuur, bestaande uit drie leden, en een algemeen bestuur, dat naast de leden van het dagelijks bestuur, bestaat uit één afgevaardigde per diocesaan onderdeel, waarbij de leden uit de bisdommen Den Bosch en Roermond inmiddels één onderdeel vormen. Het dagelijks bestuur komt zo vaak als nodig bij elkaar. Het algemeen bestuur vier keer per jaar. In de regel vinden de bijeenkomsten digitaal plaats.

Het algemeen en het dagelijks bestuur bespreken allerlei zaken die te maken hebben met het goed functioneren van de beroepsgroep pastoraal werkenden in zijn geheel en de pastoraal werkende individueel. Daarbij horen arbeidsverhoudingen en het overleg daarover met de werkgevers (parochies en bisdommen), deskundigheidsbevordering en professionaliteit, onderlinge contacten en verbondenheid tussen pastoraal werkenden, en de plek van de beroepsgroep binnen het CNV. Ook vertegenwoordigen twee bestuursleden de beroepsgroep in het bestuur van de sector Kerk en Ideëel, waartoe verder de groep Kosters behoort en twee beroepsgroepen vanuit de Protestantse Kerken, te weten de Kerkelijke Werkers en de Kerkelijke Medewerkers.

In het dagelijks bestuur is de functie van secretaris vacant. Er is een paper beschikbaar met de activiteiten van de huidige secretaris.

In het algemeen bestuur wordt gezocht naar een nieuwe vertegenwoordiging vanuit het onderdeel bisdom Rotterdam.

Wie interesse heeft in één van of misschien wel beide functies, kan een e-mail sturen naar rkpastoraalwerk@cnv.nl