Hoe overleven we in een krimpmarkt?

Nieuwsbrief januari 2022

CNV Kostersbond en Bond Kerkelijk Medewerkers, ze zijn er niet meer. Nu zijn we één van de beroepsgroepen binnen CNV Kerk & Ideëel. Wat kunnen we doen tegen het teruglopende ledental?

‘De CNV Kostersbond bestaat dit jaar 65 jaar, we zijn een kleine bond maar o zo belangrijk. Als de koster zondagsmorgens de deur niet open doet staat de gemeente buiten, als de koster de kachel niet aan doet zit de gemeente in de kou en zo kan ik nog wel even doorgaan wat de koster en/of kosterbeheerder al niet doet.’ Zo begon ik in 2017 een toespraak voor Vakcentrale CNV in Utrecht, omdat we het zorgelijk vonden dat ons ledental ieder jaar terugliep. Er kwamen steeds meer vrijwilligers die het werk van de betaalde koster overnamen.

Collega’s aanspreken

Dat beeld is niet veranderd. We hebben een fantastisch beroep met heel veel vrijheid, maar we leven helaas leven in een krimpmarkt. En wat doen we daaraan? Wat kunnen we er aan doen?

De AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) doet ons de das om. We kunnen bij een instantie niet zomaar de gegevens opvragen van de kosters, kosterbeheerders en kerkelijk medewerkers binnen de PKN. Wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld adverteren in de bladen Petrus Magazine of in Woord & Weg. Ook is Kerkbeheer, het blad van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) een optie, maar daar gaan we helaas niet zelf over. Wel kunnen we onze collega’s die ook ons mooie beroep uitoefenen er op aanspreken om lid te worden van het CNV.

Waarom lid worden?

Voor het verkrijgen van een goede arbeidsvoorwaardenregeling. Daar zijn we nog steeds mee bezig, want we willen al jaren een vereenvoudigde regeling waar de werkgevers niet meer naar eigen inzicht mee om kunnen gaan. De regeling is bindend, maar door teruglopende inkomsten van de kerk komt het nog te vaak voor dat de werkgever (kerkrentmeester) een heel creatieve oplossing vindt om de afspraken te omzeilen. We hebben in de kerk veel regelingen waar de arbeidsvoorwaarden naar verwijzen, maar die zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Ook moeten er artikelen uit deze arbeidsvoorwaardenregeling, omdat het een wettelijke regeling is en ze daar niet in thuishoren, maar daar worden we als kosters en kerkelijk medewerkers bij betrokken.

Protocolboekje

Een ander punt waar we aandacht voor vragen is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze moet in ieder gebouw aanwezig zijn en dat heeft te maken met de veiligheid voor de werknemers die werkzaam zijn binnen de kerk. Ook komt het nog altijd voor dat er werknemers zijn die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Daarvoor is een brochure (protocolboekje) verkrijgbaar bij het Protestants Lamdelijk Dienstencentrum in Utrecht. Het is een geactualiseerde uitgave van november 2020, dus net nieuw. Voorbeelden van onderwerpen zijn: drankmisbruik in het kerkelijk gebouw, seksuele intimidatie, machtsmisbruik. Er is een meldpunt in Utrecht: SMPR. Het protocolboekje is gratis te bestellen via de webwinkel van de PKN. (of te downloaden via https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente.

Pensioen

De pensioenpremie gaat in 2022 omhoog, het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt dat elk jaar vast. In 2020 is er besloten om de verhoging in stappen te doen met een verhoging per 1 januari 2022 van 0,8 procent. Daarmee komt het totaal op 25,8 procent aan pensioenpremie. Het werknemersaandeel in de premie voor het Ouderdomspensioen en het Flexpensioen bedraagt 10,53 procent van de bijdragegrondslag, rekening houdend met een franchise van € 13.111,- op jaarbasis, te berekenen naar rato van de werktijd. Franchise is het bedrag waarover u geen pensioenpremie hoeft af te dragen, dat is een bedrag waar u AOW voor ontvangt. Voor de gepensioneerden zal er ook dit jaar geen indexatie in zitten, wel zal er een kleine wijziging in het bedrag zijn, maar dat komt door belastingmaatregelen. Uw AOW zal mogelijk wel ophoog gaan. Ook zal het nieuwe pensioenstelsel in 2027 ingaan. In aanloop daarnaartoe zal PFZW proberen om op 1 januari 2026 het nieuwe stelsel te laten proefdraaien, zodat het jaar daarop zo min mogelijk problemen ontstaan in de nieuwe situatie.

Ik wens u een gezond 2022 toe.

Namens de beroepsgroep kosters,

Dirk de Vogel,

Dalfsen