RK Pastoraal werkers

De CNV-leden die behoren tot de branchegroep RK Pastoraal werkenden zijn of waren als professional werkzaam binnen de RK Kerk, maar meestal niet als priester of diaken. De branchegroep RK Pastoraal werkenden is de voortzetting van de voormalige Vereniging van Pastoraal Werkenden VPW, die 1 januari 2019 gefuseerd is met het CNV.

De Pastoraal werker

In de RK Kerk wordt de term Pastoraal werkende gebruikt voor mensen die zonder priester- of diakenwijding professioneel werkzaam zijn in het pastoraat. Professioneel in functionele zin, zijn ze leek volgens de kerk, omdat het geen ambt is in de kerkelijke hiërarchie. Wel ontvangt de pastoraal werkende meestal een zending van de bisschop. Elk bisdom bepaalt zijn eigen specifieke eisen voor de functie. In het algemeen is een opleiding theologie op universitair of hbo-niveau vereist, al of niet aangevuld met een vorming vanuit het bisdom.

Pastoraal werkenden zijn veelal actief in lokale geloofsgemeenschappen (parochies), maar ook in andere vakgebieden zoals de geestelijke gezondheidszorg en op het snijvlak van kerk en samenleving. Binnen lokale geloofsgemeenschappen zijn pastoraal werkenden voornamelijk werkzaam in de catechese, diaconie, dagelijks pastoraat en in de gemeenschapsopbouw. Pastoraal werkenden bedienen geen sacramenten, maar kunnen wel (mede-)voorgaan in (zondagse) liturgie.

Het CNV en de Pastoraal werker

De branchegroep Pastoraal werkenden binnen CNV/Kerk en Ideëel heeft als doel dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van Pastoraal werkenden. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van Pastoraal werkende. De branchegroep zorgt op veel terreinen voor de belangen van haar leden en organiseert bijeenkomsten, cursussen en andere vormen van deskundigheidsbevordering

De Pastoraal werker en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. De bond heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Voor meer informatie of aanmelden: CNV Info, 030 7511003, cnvinfo@cnv.nl.

Landelijke Kommissie Rechtspositieregeling (LKR)

CNV-leden kunnen voor vragen rondom hun individuele arbeidsvoorwaarden uiteraard bij de bond terecht. Dat kan via Contact met het CNV, graag met vermelding van naam, adres, geboortedatum en lidnummer bij het CNV (o.a. te vinden bij de afschrijving van je contributie). Priesters en diakens worden gevraagd dat bij contact nadrukkelijk aan te geven.

Naast deze individuele belangenbehartiging, wordt er vanuit het CNV en de branchegroep RK Pastoraal Werkenden ook voortdurend gewerkt aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt via de Landelijke Kommissie Rechtspositieregeling (LKR). De leden van de LKR staan natuurlijk open voor suggesties vanuit de achterban, i.c. de leden van de branchegroep RK Pastoraal Werkenden. In het zogenaamde ICORA-overleg wordt met de diverse bisdommen gepraat en onderhandeld over mogelijke aanpassingen en verbeteringen in de bisdommelijke Rechtspositiereglementen, die voor pastoraal werkenden in dienst van bisdommen en parochies gelden.

Heb je suggesties voor verbetering van het Rechtspositiereglement van jouw bisdom, dan kun je terecht bij de vertegenwoordiger van jouw diocesaan onderdeel van de branchegroep RK Pastoraal Werkenden. Die vertegenwoordigers zijn:
Bisdom Groningen-Leeuwarden: Jan van Beek (tel. 06 83868271 of stuur e-mail)
Aartsbisdom Utrecht: Yuri Saris (tel. 030 6774571 of stuur e-mail)
Bisdom Haarlem-Amsterdam: Matthé Bruijns (tel. 075 6281208 of stuur e-mail)
Bisdom Rotterdam: Ton Halin (tel. 0181 628887 of stuur e-mail)
Bisdom Breda: vacature
Bisdom Den Bosch: vacature

Naast bovenstaande vertegenwoordigers maken vanuit het CNV verder deel uit van de LKR:
Vanuit de landelijke branchegroep RK Pastoraal Werkenden: Guido Dieteren (tel. 0418-846616 of stuur e-mail)
Karin Kasper (tel. 030-7511001 of stuur e-mail).

Jos Deckers
Secretaris bestuur beroepsgroep Pastoraal Werkenden