Belangrijke verbeteringen in nieuwe cao gehandicaptenzorg

Vannacht kwam het alsnog tot een onderhandelingsresultaat tussen bonden en werkgevers over een nieuwe cao in de gehandicaptenzorg (GHZ). De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024.

‘Een evenwichtig resultaat dat weliswaar moeizaam is bereikt, maar recht doet aan de werknemers en de sector’, zegt Albert Spieseke, cao-onderhandelaar namens CNV Zorg & Welzijn. ‘Positief is dat zowel een salarisverbetering betref, als ook afspraken over andere arbeidsvoorwaarden zoals een generatiebeleid. ‘Deelname van ons aan de aangekondigde vakbondsactie op 22 maart is hiermee van de baan. De actiemiddelen kunnen hopelijk voorlopig weer in de kast!’

Structureel meer loon

Werknemers in de gehandicaptenzorg krijgen per 1 mei van dit jaar een structurele loonsverhoging van 2,2 procent met een bodem van €85,-. Het jaar daarop is er per 1 mei 2023 een structurele loonsverhoging van 3,2 procent. In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering voor iedereen met 0,5 procent verhoogd tot 8,83 procent. Er is ook aandacht voor de onderkant van het loongebouw met de invoering van een minimumloon van €13,- voor werknemers vanaf 21 jaar, die 7 maanden in dienst zijn en gemiddeld minimaal 24 uur per week werken.

Verbetering middengroepen

De overheid heeft extra loonruimte toegekend om de salarisachterstand van de middengroepen in de zorg te verminderen. De besteding van deze extra middelen wordt aangewend om het aanvangssalaris én het te bereiken salaris te verhogen van de FWG-schalen 35 t/m 50. Per 1 mei a.s. worden de schalen zodanig aangepast dat de eerste trede vervalt en er aan het einde een trede (inpassingsnummer [IP-nr.]) wordt toegevoegd. Dat heeft tot gevolg dat alle werknemers die op 30 april zijn ingeschaald in trede 0 van genoemde schalen overgaan naar de eerstvolgende trede. Werknemers die op 30 april ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de schalen, gaan op 1 mei over naar het in de betreffende schaal extra toegevoegde IP-nr.

Omdat de achterstand in de schalen 40 en 45 het grootst is, wordt op dezelfde wijze een extra aanpassing gedaan waarmee het aanvangssalaris en het te bereiken salaris verder wordt verhoogd. Per 1 mei 2023 worden de schalen 40 en 45 zodanig aangepast dat de dan geldende eerste trede vervalt en er aan het eind een extra trede (1 IP-nr.) wordt toegevoegd.

Dat heeft tot gevolg dat werknemers die op 30 april 2023 zijn ingeschaald in de eerste trede van de schalen 40 of 45, op 1 mei 2023 dat jaar overgaan naar de naast hogere trede in de betreffende schaal. Werknemers die op 1 mei 2023 ten minste een jaar zijn ingeschaald in de laatste trede van de betreffende schaal gaan op die datum over naar het aan de schaal extra toegevoegde IP-nummer.

Eenmalige uitkering

Omdat de extra toegekende middelen onvoldoende zijn om de volledige achterstand in alle FWG-schalen van de middengroepen in te halen, ontvangen de werknemers die ingedeeld zijn in de schalen 55, 60 of 65 in mei dit jaar èn mei 2023 een eenmalige uitkering van €750,- bruto op fulltime basis (parttimers naar rato) als zij op genoeme data in dienst zijn. De uitkering wordt berekend op basis van de omvang van het dienstverband op dat moment.

Generatieregeling, eerder stoppen

De nieuw cao bevat ook een generatieregeling voor oudere werknemers. Zij krijgen de mogelijkheid om 75 procent te werken, ontvangen daarvoor 85 procent aan loon en behouden 100 procent pensioenopbouw.

Daarnaast is een veelgehoorde wens om eerder te kunnen stoppen met werken met gebruikmaking van de zogenaamde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). In de cao wordt vastgelegd dat de werknemer dit kenbaar kan maken in het periodieke gesprek met zijn/haar werkgever.

Zeggenschap, verlof, inroostering

In de cao wordt vastgelegd dat de werkgever, werknemers in staat stelt inspraak en zeggenschap te hebben op beleidsbesluiten die van invloed zijn op de uitvoering van het werk en/of de beroepsuitoefening.

Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) wordt omgezet in balansverlof. Hierdoor krijgt de werknemer de ruimte om tot 100 weken verlof te kunnen sparen. In de jaarurensystematiek (JUS) worden afspraken gemaakt over het arbeidspatroon. In de cao wordt vastgelegd dat de te werken uren voor 100 procent worden ingeroosterd. In het geval de werknemer aantoonbaar niet in de gelegenheid is gesteld om het aantal vastgestelde uren te werken, worden de te weinig gewerkte uren kwijtgescholden.

Overgang

Veel vrouwen werken in de gehandicaptenzorg. Afgesproken daarom is dat naast zwangerschap en ouderschap ook de overgang aandacht verdient. Voorkomen moet worden dat vrouwen hierdoor langdurig uitvallen. Zo worden symptomen als gevolg van de overgang in de praktijk vaak en onterecht aangeduid als burn-outklachten.

Ledenraadpleging

Naast deze punten zijn ook over andere onderwerpen afspraken gemaakt. In de ledenraadpleging die binnenkort zal worden gehouden over dit onderhandelingsresultaat (zie document onderaan dit artikel) zal daar ook op in worden gegaan.