Compleet nieuwe cao voor de VVT

Met daarin de medewerker centraal

De komende maanden voeren werknemers en werkgevers constructieve gesprekken om tot een compleet nieuwe cao voor de VVT te komen. Een van de redenen? Medewerkers moeten meer regie en zeggenschap krijgen over hun werk.

Onderhandelingen

Werkgevers en vakbonden voeren constructieve onderhandelingen over een nieuwe cao VVT. Cao-partijen, waaronder CNV Zorg en Welzijn, willen dat medewerkers in de VVT-sector regie en zeggenschap ervaren over hun werk, én voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Daarnaast vinden cao-partijen dat de werkdruk aantoonbaar omlaag moet en de werk-privébalans moet worden hersteld.

Huidige cao belemmert

De huidige vorm van de cao werkt hierin belemmerend. We gaan daarom een nieuwe cao schrijven. Een cao waarin arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen mogelijk worden gemaakt die passen bij de komende jaren, en waarin de medewerker centraal staat. Een cao die ook begrijpelijk is. Zodat medewerkers en werkgevers weten wat hun rechten en plichten zijn.

Gelijkheid

De regelingen in deze nieuwe cao worden geharmoniseerd. Met als doel dat alle medewerkers in de VVT in gelijke situaties gelijke vergoedingen krijgen. De intentie is om in de harmonisatie geen regelingen verloren te laten gaan en dat individuele medewerkers er niet op achteruit gaan.

Werknemer centraal

Cao-partijen zijn in gesprek over hoe de werknemer weer centraal komt te staan. Dit gesprek gaat in januari verder voortgezet worden, waarbij ook de beloning en de zogenoemde LandingsBaan aan de orde zijn.

Partijen kunnen zich al vinden in de volgende punten:

  • Er wordt gezocht naar manieren om roosters meer voorspelbaar te maken. Met aandacht voor de verschillende typen van zorg, en met voldoende tijd voor herstel en rust. Bovendien willen we medewerkers en teams nog meer invloed geven op werktijden en roosters.
  • Het ontstaan van min-uren als gevolg van no-show door de cliënt, wordt opgelost in de cao en komt voor risico en rekening van de werkgever.

‘De LandingsBaan is een afspraak uit de cao 2019-2021, die nog verder uitgewerkt moest worden. Het is een mogelijkheid om vanaf je zestigste minder te gaan werken met inzet van eigen gespaard verlof en een verlofbijdrage van de werkgever, zodat je inkomen gelijk blijft.’

Jorick de Bruin, onderhandelaar cao VVT

Deadline nieuwe cao

Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is om uiterlijk begin maart tot overeenstemming te komen over de nieuwe cao VVT. Hiermee wordt niet de ambitie van een nieuwe cao per 1 januari 2022 gehaald. Partijen betreuren dit zeer, maar zien het komen tot een nieuwe cao-tekst als noodzakelijke voorwaarde om de gewenste wijzigingen te realiseren. De nieuwe cao zal wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.