Definitief akkoord verlenging cao VVT

De leden van CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over het verlengen van de cao-VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling om te stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget.

De afgelopen periode vonden gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en de bonden, waaronder CNV Zorg & Welzijn. De huidige cao voor de VVT loopt af op 31 augustus. In de verlengde versie die geldt tot en met 31 december is een aantal afspraken uit deze cao geformaliseerd. In de cao VVT 2019-2021 zijn eerder al afspraken gemaakt over onder meer een verhoging van het salaris met 3 procent op 1 juli jongstleden.

Stoppen met werken na 45 jaar

Vanaf 1 september kunnen mensen die al hun hele leven in de zorg werken, stoppen na 45 dienstjaren. Er is een regeling afgesproken voor wie minimaal 20 jaar in een zwaar beroep én aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn heeft gewerkt. Werkgevers betalen een maandelijkse uitkering om het financiële gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen.

BalansBudget

Een belangrijke afspraak rond duurzame inzetbaarheid is het nieuwe BalansBudget. Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière.

Snel nieuwe cao-onderhandelingen

Afgesproken is dat in september werkgevers en bonden gesprekken starten over een nieuwe cao, die meerdere jaren van kracht blijft. Samen wordt onder meer bekeken hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan worden gerepareerd. Dit is in lijn met Aan de slag voor de zorg, het recente advies van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg.

Denk mee!

Opmerkingen naar aanleiding van het akkoord of ideeën voor de nieuwe cao, mail het Jorick de Bruin, cao-onderhandelaar namens het CNV: j.debruin@cnv.nl