Verkiezingen: CNV mist visie op onderwijs

De verkiezingscampagnes gaan volstrekt voorbij aan de enorme problemen in het onderwijs. Partijen beperken zich tot pleisterplannetjes, waarmee het onderwijs alleen maar verder richting klif wordt geduwd.

‘De teloorgang van de onderwijskwaliteit waar we nu mee te maken hebben, heeft grote gevolgen voor de maatschappij de komende jaren. Dat besef dat er een samenhangend masterplan nodig is, ontbreekt in de politiek bij vrijwel alle partijen.’ Dat zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs.

Schuiven met budgetten

De bond zette de onderwijsparagrafen uit de verschillende verkiezingsprogramma’s naast elkaar en schrok van het gebrek aan visie en urgentie dat uit dat overzicht blijkt. Woestenberg: ‘Partijen schuiven met budgetten en willen soms zelfs bezuinigen op onderwijs. Het onderwijs heeft geen kasschuif, maar visie en langetermijnperspectief nodig. Jongeren hebben recht op een goede basisopleiding en de arbeidsmarkt vraagt om omscholing en leven lang leren. Structurele en betrouwbare bekostiging is daarvoor een voorwaarde.

Focussen op verbeteren

Anders dan in andere sectoren waar een – voorzichtige - afname van personeelstekorten zich aftekent, loopt in het onderwijs het lerarentekort alleen maar verder op. Woestenberg: ‘De structurele problemen zijn alleen aan te pakken als we focussen op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.’

Wat is daarvoor nodig?

Investeer op structurele wijze en breng basis op orde

Zorg voor toekomstperspectief in deze sector. Stop met ad-hoc subsidies en schets een beeld hoe we de kwaliteit van het onderwijs samen kunnen verbeteren. Daarbij hoort een meer dan marktconform salaris, aantrekkelijk genoeg om leraren te behouden voor het onderwijs. Kleinere klassen brengen het werkplezier terug.

Maak dat werk loont

Meer werken loont vaak niet of te weinig, door de belastingtarieven, de eventuele gevolgen voor toeslagen, maar ook bijvoorbeeld vanwege de kosten van de kinderopvang.

(tekst gaat verder onder de foto)

Daniëlle Woestenberg: 'Het besef dat er een samenhangend masterplan nodig is, ontbreekt in de politiek bij vrijwel alle partijen.' foto: Carilijne Pieters

Breng evenwicht in werk-privébalans

Het onderwijspersoneel heeft -net als de rest van de samenleving- naast het werk ook zorgtaken, denk aan mantelzorg en de zorg voor kinderen. Zorg dat banen daar ruimte voor bieden met behoud van loon. Dit draagt bij aan een eerlijker verdeling van de taken en brengt evenwicht in de privé-werkbalans.

Bied carrièreperspectief en investeer in leven lang ontwikkelen

Werkplezier als insteek betekent dat de professional de ruimte voelt om zich te ontwikkelen. Randvoorwaarden voor professionalisering zijn geld en tijd en professionele ruimte, werkdrukverlaging en carrièreperspectief. Daarbij wil de professional inspraak en zeggenschap.

Anders organiseren is noodzaak

Het lerarentekort dwingt tot een andere aanpak. Het gaat dan om de bekostiging van experimenten met nieuwe vormen van organiseren en daardoor het aanpassen van de onderwijstijd. Hoe daar invulling aan gegeven moet worden, is aan het veld. Dat de scholen dit niet alleen kunnen, vergt regie van uit de overheid en regionale samenwerking vanuit alle bij het onderwijs betrokken partijen.

Stop regeldruk, vertrouw op vakmanschap

Stop met controlemechanismen en regelgeving die verantwoording van de vele subsidies die aangevraagd moeten worden met zich meebrengt en werkdruk verhogen. Vertrouw op het vakmanschap van het onderwijspersoneel.

Modernisering

Het onderwijspersoneel werkt in een dynamisch werkveld en is goed in staat om mee te bewegen met de veranderende omgeving. Betrek hen bij de ontwikkelingen en sluit aan op dat wat in de praktijk al is ingezet. Digitalisering en kunstmatige intelligentie kunnen behulpzaam zijn bij het uitoefenen van het beroep.