Grote stap gezet richting nieuwe ABP-pensioenregeling

Op 15 december 2023 bereikte de Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) een hoofdlijnenresultaat over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Een nieuwe ABP-pensioenregeling is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

Proces

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dat transitieplan is naar verwachting in eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden over het concept-transitieplan apart gehoord, omdat zij niet rechtstreeks betrokken zijn bij het overleg. Dat gebeurt op 27 en 28 maart 2024. Hierna zal de achterbanraadpleging plaatsvinden, ook onder CNV-leden. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Inhoud hoofdlijnenresultaat

Voor sociale partners in de Pensioenkamer is het van groot belang dat de deelnemers een koopkrachtig pensioen behouden, zowel nu als in de toekomst. Daarom is het voor sociale partners vanzelfsprekend om uit te gaan van de bestaande pensioenambitie van 80% van het gemiddelde verdiende salaris over een periode van 43 jaar.

Daarnaast heeft solidariteit een grote rol gespeeld bij de onderhandelingen. Voor beide partijen is het van belang dat de solidariteit die passend is bij de aangesloten sectoren bij ABP (onderwijs en overheid) ook terugkomen in de ABP-pensioenregeling. Daarom is o.a. gekozen voor de solidaire premieregeling, maar ook in andere elementen van de regeling komt dit terug.

Evenwichtig resultaat

Onderhandelaars Eva Schoonderbeek en Bart Schnoor (namens CCOOP, waarin ook CNV is vertegenwoordigd) zijn blij met het resultaat: “Bij de overgang naar het nieuwe stelsel zijn de verschillende belangen van (oud)deelnemers en gepensioneerden op evenwichtige manier meegewogen. We zijn het eens geworden over een onderhandelaarsresultaat op hoofdlijnen voor de nieuwe pensioenregeling ABP, die in 2027 ingaat. In normale economische scenario’s gaan alle deelnemers er in pensioen op vooruit, mede dankzij compensatiemaatregelen. Het Nabestaandenpensioen vóór pensioenleeftijd wordt fors beter voor grote groepen deelnemers. Partijen gaan in het nieuwe jaar aan de slag met de uitwerking.”

De gemaakte afspraken zijn beschreven in een hoofdlijnenresultaat.