Regionale hulpteams bij vinden werk overal van start

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen sinds 17 september terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams.

Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. De regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. In elk team begeleiden loopbaancoaches van CNV en FNV werkenden van werk naar werk, om te zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar blijven, plezier houden in hun werk en om te voorkomen dat ze werkloos raken.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Gelijke kansen

‘Als vakbonden staan we naast de werkenden en bieden we persoonlijke begeleiding in het nemen van eigen regie. Hierbij staan de wensen en behoeften van de mensen centraal’, legt CNV-bestuurslid Jan Pieter Daems uit. ‘We willen werkenden gelijke kansen bieden op de arbeidsmarkt en ze wendbaar houden voor de toekomst. Door als vakbonden én met partijen als UWV, gemeentes, onderwijs en werkgeversorganisaties regionaal samen op te trekken, kunnen we de mensen die hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk begeleiden van werk naar andere kwalitatief duurzame banen.’

FNV-bestuurslid Bart Plaatje wijst op de onzekerheid die mensen hebben over hun baan als gevolg van de coronacrisis. ‘Banen verdwijnen, werk verschuift en er ontstaat nieuw werk. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen in hun eigen of andere sector, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Dit traject verloopt niet voor iedere Nederlander als vanzelf. Soms hebben mensen hierbij extra hulp nodig. Als vakbeweging zien wij het als onze taak om de werkende Nederlander ook hierbij te helpen.’

Meer baankansen

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.