Al het nieuws

Stemming over maximaal haalbare arbeidsvoorwaardenpakket cao Defensie

Ondanks lang onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden 2021 voor de cao Defensie is het niet gelukt om tot afspraken te komen. Defensie is als werkgever zelfs tekortgeschoten bij het aanbieden van een minimale, maar redelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor al het defensiepersoneel.

Geen akkoord bereikt

CNV Overheid heeft al het mogelijke gedaan om in redelijkheid, open en transparant tot een akkoord te komen. Helaas is het gewenste resultaat niet gehaald. Wat ons betreft verdienen onze leden beter dan dit bod!

Maximaal haalbare arbeidsvoorwaardenpakket

Normaal gesproken leggen wij een onderhandelingsresultaat voor aan de leden. Dat gaan wij nu niet doen. Wel leggen wij het maximaal haalbare arbeidsvoorwaardenpakket, binnen de financiële ruimte van werkgever, aan onze leden voor. Wil jij meer weten over de uitkomst van de onderhandelingsgesprekken die zijn gevoerd in het Sectoroverleg Defensie (SOD)?

7 Belangrijkste punten uit onderhandelingsgesprekken

Hieronder lees je meer over hoe de 7 belangrijkste punten uit de onderhandelingsgesprekken zich verhouden tot onze inzet voor de nieuwe cao.

1 Looptijd

De looptijd die Defensie biedt is van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2022.

In onze inzetbrief (CCOOP) hebben wij aangegeven te willen gaan voor een looptijd van 2 jaar. Daardoor hadden we immers een arbeidsvoorwaardenakkoord kunnen krijgen dat lang genoeg zou doorlopen. We zouden dan niet direct geconfronteerd worden met een looptijd die al bijna voorbij is als de leden instemmen met het akkoord.

2 Loonontwikkeling

De loonontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het loonbod van Defensie is:

  • Per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 1%
  • Per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 0,4%
  • Een eenmalige, pensioengevende, bruto uitkering van € 1.000,- per persoon per 1 december 2021

Loonsverhogingen zijn goed, maar met deze loonsverhogingen gaat je koopkracht door de inflatie van 2,7%, per 1 januari 2022 1,3% erop achteruit.

3 Sociaal Beleidskader (SBK)

We hebben met Defensie kunnen afspreken dat het SBK 2012 wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

Het is niet uit te sluiten dat ook de komende tijd mensen Defensie onvrijwillig moeten verlaten. Dan kan het dus ook noodzakelijk zijn om daar een sociaal vangnet, zoals het SBK, voor te hebben. Wij hebben hierop ingezet in onze inzetbrief en zijn het er dus mee eens dat dit SBK wordt verlengd.

4 Vakbondscontributie

Hier kunnen we kort over zijn. Ondanks onze inzet, was de werkgever op geen enkele wijze bereid om hierover cao-afspraken te maken.

5 Pensioenakkoord

Wij hebben getracht om zo concreet mogelijke afspraken te maken die recht doen aan de landelijke afspraken uit het Pensioenakkoord, zoals in 2019 overeengekomen door de sociale partners.

Afspraken die wij met Defensie maken moeten helder, transparant en duidelijk zijn. Het verleden heeft ons geleerd dat vage afspraken vaak in het geheel niet, of niet binnen de gestelde termijn, waargemaakt worden. De uitwerking is vaak complex en de afspraken worden bij de uitwerking anders uitgelegd dan initieel werd beoogd. Wat over het Pensioenakkoord is opgenomen, voldoet totaal niet aan deze uitgangspunten. Wat nu is opgeschreven maakt namelijk niet duidelijk op wie het akkoord van toepassing is, op welk moment er nu daadwerkelijk wat ingevoerd gaat worden en aan welke voorwaarden je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. En dat terwijl de tekst iets heel anders doet vermoeden.

Juan Schot, onderhandelaar cao Defensie

6 Aanspraak opleidingsbudget bij overgang van aanstelling

Sociale partners willen niet dat opgebouwde aanspraken komen te vervallen als de defensiemedewerker overgaat van een burgeraanstelling naar een militaire aanstelling en andersom. Daarop spreken partijen met ingang van 1 januari 2022 het volgende af: Personeel dat wisselt van een burgeraanstelling naar een militaire aanstelling (of vice versa) blijft recht houden op de opleidingsaanspraak waar de betrokkene op dat moment recht op had.

Deze opleidingsaanspraak groeit zo tot het maximumbedrag dat hoort bij de nieuwe aanstellingsvorm. Waar wij wel wat meer moeite mee hebben is de aanscherping van de bestedingsdoelen. Nu komt er namelijk ineens een voorwaarde bij: de persoonlijke opleidingsaanspraak kan alleen nog maar aangewend worden voor opleidingen bij een erkend opleidingsinstituut of een door de Stichting van de Arbeid erkende uitvoeringsorganisatie.

7 Cafetariamodel

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 hebben sociale partners een fiets- en/of pc-regeling afgesproken. Sociale partners spreken met betrekking tot deze regeling het volgende af:

  • Deze regeling is structureel.
  • Per 1 januari 2022 is het mogelijk om per periode van vijf jaar bestedingsdoelen (fiets- en pc-regeling) met een gezamenlijke waarde van maximaal € 1.250,- uit te ruilen.

Hoe nu verder

Het is aan jou, als CNV-lid, om te oordelen over deze uitkomst. Na de ledenraadpleging tellen we alle uitgebrachte stemmen op om tot een oordeel te komen. In het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 2 december zullen wij, net als de andere centrales (bonden) dit standpunt aan de werkgever kenbaar maken.

Stemmen er drie of vier centrales in met dit Maximaal haalbare arbeidsvoorwaardenpakket? Dan wordt het pakket omgezet in een arbeidsvoorwaardenakkoord. Als slechts één centrale instemt, dan is het akkoord verworpen. En als twee centrales instemmen en twee centrales het afwijzen, dan is het aan de voorzitter van het SOD om te beoordelen of het al dan niet een akkoord wordt.

Houd onze pagina over de cao Defensie in de gaten

Daar vind je ook veelgestelde vragen met antwoorden over mobiliteit.