Nieuwe cao Waterschappen 2024 een feit

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (unaniem), CNV (83%) en FNV (74%) hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de sector waterschappen. De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van één jaar.

Alle lonen (bij een voltijdsdienstverband) worden verhoogd met € 25,- bruto per maand vanaf 1 januari 2024, 3% per 1 januari 2024 en 2% per 1 juli 2024. Ook is 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2024 afgesproken.

Betaald ouderschapsverlof

Naast het loon zijn de werkgevers en vakbonden ook overeengekomen om tijdens de eerste dertien weken van het wettelijke betaald ouderschapsverlof de uitkering die medewerkers krijgen van het UWV aan te vullen tot 100% van hun salaris. Dit verlof moet worden opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind.

Ontwikkelbudget voor medewerkers jonger dan 35 jaar

Jongeren krijgen vanaf 1 januari 2024 op aanvraag de beschikking over een budget van ten minste € 12.000,- (in plaats van € 6.000,-) dat zij gedurende een looptijd van 5 jaar kunnen besteden aan coaching, opleiding, ontwikkeling en loopbaan.

Challenge: groene mobiliteit

Organisaties en werknemers worden uitgedaagd: verminder fossiele brandstofkilometers en ontwikkel duurzame ideeën. De challenge, gesteund door sociale partners en het A&O-fonds, vergroot bewustzijn en inspireert tot groenere CAO-initiatieven. De organisaties wordt geadviseerd daarvoor een stimuleringsbudget vrij te maken van bijvoorbeeld € 50,- per werknemer. Organisaties kunnen samen met de medezeggenschap bepalen op welke wijze ze aan deze challenge deelnemen. De resultaten worden besproken in de Cao-onderhandelingen vanaf 2025.

Uitruilmogelijkheid feestdag

Verder is afgesproken dat werknemers vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid krijgen om aan het begin van het jaar twee feestdagen, die vallen op een werkdag en die volgens de cao Werken voor waterschappen vrije dagen zijn, in te ruilen voor een andere feestdag. Zo kunnen werknemers zelf bepalen op welke feestdagen zij deze dagen willen opnemen.

Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

Medewerkers die 41 jaar hebben gewerkt voor een bij het ABP aangesloten werkgever, waarvan de laatste 10 jaar in de sector waterschappen, hebben per 1 januari 2024 recht op een RVU, mits zij maximaal 2 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

Ook zijn er afspraken gemaakt over overwerk, wachtdienst, roosterdienst en compensatie werk met bijzondere eisen.