CNV deelt zorgen van de MBO Raad

Reactie op advies Onderwijsraad ‘’Een klemmend beroep’’

Eind maart 2024 bracht de Onderwijsraad een advies uit getiteld ‘’Een klemmend beroep’’. De Onderwijsraad benadrukt in dit advies dat opleiden in de beroepspraktijk een essentieel onderdeel is van het beroepsonderwijs in Nederland. Echter is er door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt een tekort aan stageplaatsen en te weinig personeel om stagiairs goed te begeleiden. Dit brengt de kwaliteit van het opleiden in gevaar. Om dit probleem aan te pakken, adviseert de Onderwijsraad aan beroepsopleidingen en beroepspraktijken om opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten.

Hoe dat eruitziet in de praktijk?

Het advies van de Onderwijsraad om opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten, betekent dat onderwijsactiviteiten zorgvuldig moeten worden gekozen en dat alternatieve vormen van leren moeten worden overwogen waar mogelijk. Het rapport beveelt aan om gebruik te maken van praktijksimulaties en het schoolgebouw als praktijkruimte te benutten, naast het spreiden van stages over het studiejaar. Zo kan de kwaliteit van het onderwijs behouden blijven. Zelfs in tijden van schaarste aan opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding als gevolg van arbeidsmarkttekorten

CNV erkent behoefte aan oplossingen

CNV Onderwijs erkent de problemen die de Onderwijsraad constateert. In de Staat van het Onderwijs was bijvoorbeeld vorig jaar al te lezen dat studenten die stage lopen in de zorg vanwege de personeelstekorten niet altijd kunnen rekenen op de juiste begeleiding. Als vakbond erkennen we de dringende behoefte aan oplossingen voor deze problemen. We delen de zorgen van de MBO Raad over bepaalde voorstellen uit het rapport, met name de suggestie om alternatieve vormen van praktijkervaring te onderzoeken, zoals simulaties. Hoewel we het belang van innovatie in het onderwijs erkennen, zijn we van mening dat simulaties niet kunnen vervangen wat echte praktijkervaring biedt. Veel mbo-studenten kiezen bewust voor een beroepsopleiding waar praktijkervaring een belangrijke rol speelt.

Randvoorwaarden

De Onderwijsraad is van mening dat er afspraken moet komen, zodat de randvoorwaarden voor stages op orde zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, de begeleiding van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, en het voorkomen van stagediscriminatie. Ook pleit de Onderwijsraad voor een minimumstagevergoeding. Op dit moment is er geen verplichting en verschilt het per sector en cao of studenten een stagevergoeding ontvangen. Dit sluit aan bij een eerdere oproep van CNV Onderwijs in samenwerking met CNV Jongeren aan de ministers van onderwijs om voor een wettelijke stagevergoeding te zorgen. Uit recent onderzoek van ResearchNed blijkt dat slechts 1 op de 5 stagiairs in het onderwijs een stagevergoeding krijgt.

Petitie

CNV Jongeren en Probeer de Bond startten vorig jaar een petitie voor een verplichte minimale stagevergoeding, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van opleidingsniveau of sector. De petitie pleit ervoor dat elke student recht heeft op een heldere stageovereenkomst met duidelijk omschreven rechten en plichten. Deze petitie is inmiddels door meer dan 21.000 personen ondertekend.