‘Goed dat minister naar onderwijsveld luistert’

Problemen benoemd, oplossing ontbreekt

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Het lerarentekort en de kansenongelijkheid vragen om een andere aansturing door de overheid, als het gaat om bekostiging, zeggenschap, samenwerking (te veel concurrentie) en arbeidsvoorwaardevorming. Onderwijsminister Paul komt met drie scenario’s met voor- en nadelen, maar oplossingen geeft ze niet.

Minister Paul (VVD) komt tegemoet aan de oproep uit het onderwijsveld voor een nieuwe aanpak van problemen als het lerarentekort en de financiering voor de langere termijn. Gepleit was ook voor het ontwikkelen van beleid voor de uitvoering daarvan en voor het formuleren van doelstellingen en het maken van keuzes. De Tweede Kamer is de rol toebedeeld te kiezen uit de voorliggende scenario’s en deze dan voor langere tijd vast te leggen. De bedoeling is dan niet om te shoppen binnen de scenario’s, zoals eerder bij de menukaart.

Onzekere situatie

In haar brief noemt Paul het masterplan basisvaardigheden als een voorbeeld van een trendbreuk in ad hoc-beleid. Weliswaar ging dit om langere termijnbeleid, maar wel gefinancierd met tijdelijk geld. Door al die tijdelijke middelen en het wegvallen van de NPO-gelden bestaat er op de scholen nog steeds een onzekere situatie, ondanks aangekondigde structurele middelen in 2026. Dit leidt tot inconsistent beleid en een neerwaartse spiraal. Ook de samenwerking in het kader van het lerarentekort heeft nog onvoldoende opgeleverd.

Inbreng onderwijsveld

De in de brief genoemde probleemanalyse en denkrichtingen kan CNV Onderwijs onderschrijven. Bestuurder Abhilash Sewgobind: ‘Het is goed dat de minister naar de inbreng van het veld heeft geluisterd. Belangrijkste zaken daaruit: het ontbreken van langetermijnvisie los van de politieke werkelijkheid, structurele bekostiging boven incidentele bekostiging en gelijkwaardigheid van sociale partners.’

Tussenstap

Met de vertaling van deze probleemanalyse en denkrichtingen naar een sturingsfilosofie vervat in drie mogelijke scenario’s (scenario A: regie overheid, scenario B: de betrokken overheid, scenario C; regie terug naar de 8000 schoolbesturen) wordt een tussenstap gemaakt en worden de problemen volgens CNV Onderwijs niet opgelost.

Om de basis op orde te krijgen moet er volgens de bond een lange termijnvisie komen. Als daar concrete doelen aan worden verbonden en ook aangepakt, kan de trein door blijven gaan ongeacht de omgevingsfactoren. Er wordt nu een tussenstap geïntroduceerd maar niet gekozen. Iedereen kan er iets uit pikken!

CNV zal in gesprek gaan met de achterban over de brief van de minister en tot een uitgebreidere reactie komen richting Tweede Kamer.