Grote teleurstelling, radicale investeringskeuzes blijven uit

CNV-reactie op de Voorjaarsnota 2024

Bij CNV Onderwijs, CNV Zorg en Welzijn, en CNV Overheid en Publieke Diensten heerst teleurstelling over de plannen die het kabinet heeft uiteengezet in de Voorjaarsnota 2024. De fundamentele zorg blijft dat de behoeften van de publieke sectoren nog steeds onvoldoende worden erkend en aangepakt.

Weinig aandacht voor sectoren met personeelstekorten

De Voorjaarsnota toont wederom te weinig aandacht voor de cruciale elementen die essentieel zijn om de dienstverlening binnen onderwijs, zorg en welzijn, en overheid en publieke diensten op peil te houden. In deze tijden van arbeidsmarktkrapte is het onbegrijpelijk dat de overheid de keuze maakt om de loonruimte voor ambtenaren en zorgpersoneel te verlagen (zie link onderaan dit artikel). Ondanks dat dit in lijn is met de recente voorspellingen van het CPB en de ontwikkelingen in de markt. De overheid zou ervoor moeten kiezen om zich, als werkgever, te onderscheiden door extra loonruimte te reserveren en structureel te investeren in deze sectoren die kampen met aanzienlijke personeelstekorten. Door als werkgever te kiezen voor creatieve oplossingen, zoals een 30-urige werkweek en duurzame inzetbaarheid, verlaag je de werkdruk en breng je werk en privé beter in balans. Dit zorgt voor een verhoogde productiviteit, terwijl medewerkers hetzelfde salaris behouden.

Gebrek aan balans tussen taken en middelen bij gemeenten

Ondanks de beslissing om bijvoorbeeld de opschalingskorting voor gemeenten te schrappen, blijft de zorg of gemeenten over voldoende aanvullende financiële middelen beschikken om hoogwaardige publieke diensten te kunnen leveren, gezien de groeiende taken die zij moeten vervullen. Financiële tekorten en het gebrek aan balans tussen taken en benodigde middelen bij gemeenten hebben zeker impact op zorg, onderwijs, de publieke sector en het welzijn in Nederland.

Zorgmedewerkers verdienen een toekomstbestendige zorg

De bezuiniging in de jeugdzorg van 511 miljoen moet niet alleen in 2025 geschrapt worden, maar moet helemaal terug worden gedraaid. Daarnaast moet de mogelijke invoering van een eigen bijdrage van tafel. Dit om zorgmijding bij kwetsbare kinderen en jongeren te voorkomen. Om veranderingen te realiseren is een structurele investering in zorg en welzijn noodzakelijk. Door de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen en de werkdruk te verlagen wordt de sector aantrekkelijker voor huidige en toekomstige werknemers. Bezuinigen op zorg is een maatregel die wel eens veel duurder kan uitpakken. Het draagt bij aan het vergroten van gezondheidsongelijkheid, toename van zorgmijding en vraagt om een grotere inzet van toch al overbelaste mantelzorgers.

Investeer in het opleiden van vakmensen

In het onderwijs wordt niet zodanig gekort op de kabinetsbijdrage, maar er wordt ook niet geïnvesteerd in het opleiden van vakmensen in de gezondheidszorg, de techniek, het onderwijs. Beroepsopleidingen waarvan Dijkgraaf onlangs nog aangaf dat er alles op gericht moet zijn om die opleidingen aantrekkelijk te maken. Door het uitblijven van investeringen in het onderwijs ontbreekt het aan capaciteit om jonge vakmensen op te leiden. Jonge professionals die juist zo hard nodig zijn en waarvoor onderwijs de sociale motor is die tot verheffing van grote maatschappelijke groepen leidt.

Visie ontbreekt

Deze Voorjaarsnota mist de dringend benodigde visie op hoe professionals, die elke dag hard werken om onze samenleving draaiende te houden erkenning en waardering krijgen die zij verdienen. Terwijl onze leden een constante hoge werkdruk en een toenemende 'controledrift' op de werkvloer ervaren, wat hun vermogen om hoogwaardige publieke diensten te leveren ondermijnt. Het suggereert dat de overheid, in een tijd van ernstige arbeidsmarktkrapte, geen ambitie toont om zich als een aantrekkelijke werkgever te onderscheiden door extra loonruimte te reserveren. Wij vragen ons af of deze benadering wijs is, gezien het belang van publieke dienstverlening en de hardnekkige personeelstekorten.

Overheid erken de waarde van de publieke sectoren!

Wij roepen het demissionaire kabinet en de formerende politieke partijen nogmaals op om hun verantwoordelijkheid serieus te nemen. Het is tijd dat de overheid laat zien dat zij de waarde van de publieke sectoren erkent door concrete en doelgerichte acties te ondernemen die nodig zijn. Dit vraagt om radicaal andere investeringskeuzes.

CNV blijft strijden voor de belangen van leden en aandringen op substantiële verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. We verwachten dat de overheid de noodzakelijke stappen zal zetten om blijvend te investeren in de publieke sectoren.

Bekijk loon- prijsontwikkeling van Ministerie van Financiën