CNV: regering moet meer investeren in publieke sector

Loon erbij en werkdruk omlaag!

De regering moet veel meer investeren in de publieke sector dan tot nu toe in de plannen staat die vandaag door het kabinet zijn gepresenteerd. Een gemiste kans, waarvan we hopen dat de begrotingsbehandeling nog verbetering gaat brengen.

Er moet loon bij en de werkdruk moet omlaag

We leven in onzekere tijden. De inflatie is torenhoog, de koopkracht daalt. Tegelijk is er overal schaarste aan personeel en loopt de werkdruk verder op. Wij willen een loonstijging waar mensen werkelijk mee geholpen zijn en afspraken in de cao’s waardoor het werken in de publieke dienstverlening aantrekkelijker wordt. Kortom: er moet loon bij en de werkdruk moet omlaag.

Bijdrage geldnood

De actieve leden van het sectorbestuur van CNV Overheid en Publieke Diensten roepen het kabinet en de werkgevers op om zelf actief bij te dragen aan de geldnood die volgens het NIBUD naar schatting voor een derde van alle Nederlandse huishoudens dreigt. Het kabinet moet hieraan bijdragen via de belastingen, de energierekening waar burgers mee worden geconfronteerd en via een hogere bijdrage voor de cao’s in de overheidssectoren. De overheid kan niet het bedrijfsleven oproepen tot hogere loonstijgingen en zelf budgettair achterblijven voor de eigen werknemers of voor de sectoren die afhankelijk zijn van overheidsfinanciering.

Inhaalslag loonsverhogingen

De cao-loonsverhogingen zijn daarbij in de loop van het jaar weliswaar langzaam omhoog gekropen, maar we zijn eigenlijk voortdurend ingehaald door nóg weer hogere inflatiecijfers. Het is daarom tijd voor een inhaalslag voor werknemers, denk aan loonsverhogingen van tussen 5 en 10 procent. Een concurrerende loonstijging houdt de sectoren aantrekkelijk.

Aanpakken werkdruk

Daarnaast moet de werkdruk worden aangepakt. Dit betekent taken herzien waar onderbezetting is en medewerkers betrekken bij veranderingen in het werk. Daarnaast door ondersteunende arbeidsvoorwaarden te bieden. Bijvoorbeeld via vitaliteitsregelingen, een veilige werkomgeving zonder agressie of seksuele intimidatie, keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden om werk en privé beter te combineren en voorzieningen bij levensgebeurtenissen zoals verlies van een dierbare of overgangsklachten. Dit vraagt voldoende geld om cao afspraken te kunnen maken.

Werknemers met arbeidsbeperking

Ook vragen we als CNV aandacht voor mensen in de werkvoorziening. Daar zit een budgettair probleem: mensen die werken met de cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de slag worden door Nederland heel belangrijk gevonden, maar voor hun arbeidsvoorwaarden is onvoldoende geld beschikbaar. Een toereikende financiering door de overheid voor sectoren waar mensen werken met een arbeidsbeperking is daarom hard nodig. We moeten deze groepen erbij houden. Zij mogen in deze tijden geen sluitpost worden.

Zo houd ik het vol

Als CNV voeren we in deze weken campagne ‘volhouden’, met als belangrijkste boodschap: de publieke sectoren zijn niet vanzelfsprekend, maar worden door mensen gemaakt. Deze werkenden hebben het zwaar. We roepen de overheid dan ook op om stevig in de publieke sectoren te investeren. Dus ook in een goede overheid.

Meer weten over deze campagne? Kijk op: www.cnv.nl/volhouden.