Themagroep Passend Onderwijs

De Themagroep Passend Onderwijs zet zich in voor een sterk en succesvol passend onderwijs. Dat kan alleen als alle betrokkenen in en rond de school daar de schouders onder zetten. Lees ons verhaal en sluit je aan!

Gerrit van den Brink
Secretaris themagroep Passend Onderwijs CNV

Wie wij zijn…

Wij zijn de enige themagroep binnen CNV Onderwijs. Dat wil zeggen dat bij ons niet de belangenbehartiging van een groep leden op de eerste plaats staat maar dat wij ons inhoudelijk inzetten voor een thema: Passend Onderwijs. Tegelijk zijn wij geen expertgroep voor bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of dyslexie. Onze inhoudelijke focus ligt bij de personele inzet voor Passend Onderwijs. Hoe worden de professionals in en rond de school toegerust voor hun taak? Hoe ervaren zij hun werk? Wat hebben zij nodig om het werk met plezier te doen en kwaliteit te leveren.

Wij zetten daarbij in op al het personeel - leraren, onderwijsassistenten, specialisten, managers, onderwijsondersteunend personeel - in het PO, VO, MBO, HBO en WO. Ook het personeel dat werkt bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs of uit onderwijsdienstverlening hebben wij op het oog.

Als themagroep verdiepen wij ons in de beleidsmatige ontwikkelingen rond passend onderwijs. Wij zijn voor het CNV een klankbordgroep op het gebied van passend onderwijs en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bond. Wij werken aan onze eigen deskundigheid en verdiepen ons door bijvoorbeeld het afnemen van interviews in de gang van zaken binnen het bouwwerk van het passend onderwijs.

Wat wij graag doen…

Ten eerste jullie stem inbrengen in de gremia waar CNV Onderwijs meepraat. Heb je ideeën hoe het onderwijs passender kan? Hoe kansengelijkheid bevorderd kan worden? Hoe professionals beter in positie kunnen worden gebracht? Wij horen graag jouw input! Wij kunnen jouw input via de vertegenwoordigers van de bond adresseren.

Ten tweede organiseren wij activiteiten. Hiermee willen wij onze achterbannen informeren en prikkelen. Meestal in kleine kring, geïnteresseerde leden kunnen daarin participeren. Heb je interesse: geef je dan op bij genoemde mailadres.

Ten derde kunnen wij ook schakel zijn tussen leden met bepaalde vragen of interesses en de deskundigen in de bond, zoals bestuurders en beleidsmedewerkers. De Academie van CNV Onderwijs kan leden met vragen over Ondersteuningsplanraad- of Medezeggenschapsraadkwesties bijstaan.

Tenslotte hopen wij, met het bovenstaande, ook leden met elkaar te kunnen verbinden. Verbindingen geven uitwisseling en inspiratie. Wij dragen daar graag aan bij!

‘Ik heb 38 jaar directiefuncties in het primair onderwijs ingevuld. Nu ben ik beleidsmedewerker, auditor en OPR-lid van een samenwerkingsverband. Hierdoor heb ik veel interesse in het ‘fenomeen’ Passend Onderwijs. Sinds 2019 heb ik zitting genomen in de themagroep Passend Onderwijs van het CNV om deskundigheid en ervaringen breder in te zetten voor het totale onderwijs (van PO tot en met het hbo). Sinds 2020 vul ik de functie in van secretaris.’

Gerrit van den Brink

Cursusjaar 2022/2023

  • Onze grote klus van dit jaar is de werkconferentie (11 januari 2023) met een sterk programma.
  • Daarnaast willen we zoeken naar een combinatie van versterking van de eigen deskundigheid en daarbij tegelijk werken aan aanscherping en beter onderbouwing standpunten van de bond.

En jij?

Wij komen graag in gesprek met leden die incidenteel of structureel mee willen doen. Indien er plaats is, kun je mogelijk lid worden van de themagroep. Maar ook een enkele keer meedraaien (en daarbij een lans breken voor een bepaald thema) is mogelijk. Geef je vooral op! Neem contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten