Overeenstemming inzet VO-middelen mbo-instellingen

De VO-middelen die in het Onderwijsakkoord beschikbaar zijn gesteld gaan nu ook richting personeel dat onder de cao mbo valt. CNV Onderwijs en de andere bonden hebben daar met de MBO Raad overeenstemming over bereikt.

Het gaat vooral om Agrarisch Opleidingen Centra. Op deze scholen wordt voornamelijk aan middelbare scholieren lesgegeven, terwijl het personeel onder de cao mbo valt. Bonden en MBO Raad hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat de middelen ook in het mbo ingezet zouden worden in de geest van de afspraken zoals ze gemaakt zijn aan de cao VO-tafel.

Lastig

Er is jaarlijks 40 uur individueel keuzebudget, bedoeld om de werkdruk te verlichten. Deze uren waren in 2022 al beschikbaar, dus gaat het dit schooljaar om 63 uur. Voor het schooljaar 2022-2023 kun je er als medewerker ook voor kiezen om deze uren te laten uitbetalen. Het zal namelijk nog lastig worden om in dit korte tijdsbestek afspraken te maken over werkdrukverlichting.

Verder zijn er jaarlijks 16 extra scholingsuren voor docenten op het gebied van basisvaardigheden of curriculumontwikkeling. Op de Dag van de Leraar, in oktober, krijgen onderwijsondersteuners voortaan een bedrag uitgekeerd. Het gaat om €275,- bruto naar rato van het dienstverband.

Stafbureau

De afspraken die aan de cao VO-tafel zijn gemaakt, waren niet precies een-op-een toepasbaar binnen de context van het mbo. Zo is er binnen het mbo sprake van grotere stafbureaus dan in de sector voortgezet onderwijs. In principe krijgen de stafbureaus deze middelen niet. Mocht er binnen een school sprake zijn van een kleiner stafbureau en is duidelijk welke medewerker het werk doet voor het VO-deel van de school, dan kan een college van bestuur besluiten om de middelen wel toe te kennen.