Medezeggenschap primair onderwijs

In het primair onderwijs is inspraak van werknemers, ouders en leerlingen geregeld in de medezeggenschapsraad (MR). Wat doet zo’n MR eigenlijk, wat zijn taken, rechten en plichten en hoe kun je als MR echt het verschil maken?

Maatschappelijk belang

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, kan door doordachte adviezen en scherpe inzichten het verschil maken binnen een school of scholengemeenschap. Het werk van de MR heeft dan ook een maatschappelijk belang. De MR vertegenwoordigt leerkrachten, leerlingen, ouders, kortom: iedereen die zich bij onderwijs betrokken voelt. Lid zijn van de MR is daarom een verantwoordelijke functie. Wat zijn precies de taken van een MR-lid? Wat zegt de wet over medezeggenschap? En wat kun je doen om als MR ook echt het verschil te maken?

Medezeggenschap in de praktijk

Medezeggenschapsraden hebben een adviserende rol. In onderwijsinstellingen bekijken ze het beleid kritisch en reageren ze op voorstellen en op de begroting. De MR en GMR hebben dus een heel inhoudelijke taak, die ze tegelijk uitvoeren vanuit een andere achtergrond dan die van het onderwijs. In een MR zitten immers niet alleen leerkrachten, maar ook ouders of leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat wordt gezien als een belangrijke meerwaarde: de MR kan out of the box denken en is vaak ook uitgesproken praktijkgericht. Dat levert verfrissende ideeën op en nieuwe invalshoeken. De MR kan ook kritisch staan tegenover zaken die binnen bestuur en directie helemaal geen weerstand opriepen en juist dat is soms nodig.


Meerwaarde MR

De meerwaarde van de MR zit dus vooral in de ideeën van de MR-leden. Daarmee is nog niet gezegd dat die ideeën ook concreet zijn omgezet in een visie en in een plan van aanpak. Integendeel: vaak merken we dat MR’en onvoldoende werk maken van het stroomlijnen van hun ideeën. De adviserende rol van de MR komt dan eigenlijk niet goed uit de verf. Er zijn momenten waar de MR, door sterk te staan in debatten en onderhandelingen, echt invloed uit kan oefenen op de te volgen koers. Maar dan moet de MR op die momenten wel duidelijk kunnen maken waar de MR voor staat.

Medezeggenschap samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs zijn twee vormen van medezeggenschap mogelijk. De eerste is de ondersteuningsplanraad (OPR), met daarin een gelijke vertegenwoordiging van personeel en ouders (en leerlingen). De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan.

De tweede vorm is een medezeggenschapsraad voor het personeel (MRP). Daar is sprake van als het samenwerkingsverband personeel in dienst heeft, in eigen dienst of op detacheringsbasis. In de MRP zitten alleen personeelsleden. De WMS-bevoegdheden voor de ouder- en leerlingengeleding gelden niet voor de MRP. De overige advies- en instemmingsbevoegdheden zijn wel van kracht.

Medezeggenschap Integraal Kindcentrum

In een integraal kindcentrum wordt intensief samengewerkt tussen een school en een kinderopvanginstelling, soms aangevuld met andere organisaties. Voor de samenwerkende partners binnen een IKC gelden de medezeggenschapsregels die voor de eigen sector gelden. In de organisatie voor kinderopvang hebben de ouders inspraak via een oudercommissie. Voor het personeel geldt de WOR. Voor de school in een IKC geldt de WMS. Ouders en personeel werken samen in de MR.

Er zijn geen landelijke regels voor integrale medezeggenschap binnen een IKC. Een IKC kan er voor kiezen om onderwerpen die alle partners binnen een IKC aangaan in de verschillende medezeggenschapsorganen afzonderlijk te bespreken. Er kan ook gekozen worden voor een gezamenlijk overlegorgaan. In dat geval moeten er goede afspraken gemaakt worden over het behoud van medezeggenschapsrechten. Die afspraken moeten binnen het IKC zelf gemaakt worden.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Tijdelijk het eerste half jaar voor € 20,23. Samen staan we sterker.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit