CNV Connectief in Europa

Wist je dat CNV Connectief ook in Europa actief werkt aan het verbeteren van de positie van werkenden en gepensioneerden? Dat doen we via ons lidmaatschap bij CESI - een Europese confederatie van onafhankelijke bonden.

Invloed EU op de Nederlandse arbeidsmarkt

Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen wordt steeds meer beïnvloed door ontwikkelingen en afspraken op Europees niveau. De wetten en regels uit Europa hebben heftige gevolgen voor de arbeidsmarkt in Nederland, voor de (financiële) positie van werkenden en gepensioneerden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderwerpen: pensioenen, arbeidstijden, verlof, minimumloon en het recht op vakantie.

Vakbondswerk op Europees niveau

We zetten ons stevig in om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Ook op Europees niveau. Dat doen we via onze lidmaatschap bij CESI - een Europese samenwerkingsverband die uit onafhankelijke vakbonden bestaat. In totaal heeft CESI meer dan 5 miljoen individuele leden en verenigt het 40 vakbondsorganisaties uit 20 Europese landen. Door ons vakbondswerk ook op Europees niveau te voort te zetten, hebben we invloed op de gevolgen van nieuwe Europese afspraken.

Hoe werkt CNV Connectief samen met CESI?

Samenwerken met CESI gebeurt op verschillende niveaus. Op bestuurlijk niveau vertegenwoordigen we onze bond in de dagelijkse leiding en het bestuur van CESI. Een beleidsadviseur werkt samen met de collega’s van CESI aan beïnvloeding van Europees beleid. Leden van CNV Connectief maken deel uit van Adviesgroep Europa. Zij hebben een adviserende en verbindende rol en nemen deel aan de activiteiten van CESI.

Actuele thema’s voor vakbonden in Europa

CESI richt zich op de publieke sector, net zoals wij. Daar vallen onder: centrale, regionale en lokale overheid, veiligheid en justitie, onderwijs en onderzoek, gezondheidszorg, postdiensten en telecommunicatie, defensie en transport. Binnen CESI behandelen we veel verschillende onderwerpen. Onderwerpen van dit moment zijn bijvoorbeeld:

  • de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt
  • de toekomst van werk
  • de positie van jongeren
  • de emancipatie en rechten van vrouwen
  • agressie en geweld
  • kwaliteit van de publieke sector