Veilige werkplek in de cao

Caroline Koetsenruijter (43) is mediator, trainer en adviseur in conflictbemiddeling. Zij schreef de boeken 'Jij moet je bek houden!' en 'Giftig gedoe'

over hoe je als professional moet omgaan met boze burgers, ouders, klanten, patiënten en collega's.

In 2021 bleek uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO/CBS dat maar liefst twee miljoen werkenden te maken kregen met externe agressie door boze burgers, nare klanten en intimiderende patiënten. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat nog eens twee miljoen werkenden te kampen hadden met interne agressie door pestende bazen en discriminerende collega’s. Op een werkende bevolking van zo’n tien miljoen professionals is dat behoorlijk tenenkrommend. Vakbonden doen er goed aan zich te profileren op het onderwerp sociale veiligheid en agressie. Zij hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van economische ongelijkheid en ze kunnen nu een verschil maken in het bijdragen aan een veilige werkplek en agressievrij werken. De wens van zo’n beetje iedere werkende.

Nu in ons land werkgeversbelangen voor die van de agressief bejegende werknemer lijken te gaan, ligt hier een kans voor vakbonden om maximaal in te stappen. Help de werkende aan een veilige en agressievrije werkplek door actie te voeren, de media op te zoeken en vooral door met (grote) werkgevers het gesprek aan te gaan

Werkenden verenigt u en stop agressie samen!

Caroline Koetsenruijter

De vakbond heeft een belangrijke rol in het adresseren van agressie en het scherp houden van werkgevers om hierop actie te ondernemen. Ze kunnen op een voor werkgevers vervelende manier hun tanden laten zien naar de organisatie door een staking te organiseren, maar ook kunnen ze een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast kunnen ze slachtoffers van agressie juridisch bijstaan als ze de schade verhalen op werkgevers die geen preventieve of beschermende maatregelen troffen voor hun medewerkers.

Een belangrijke taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk in cao’s. Nu al sinds 1994 in de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek is het hoog tijd dat de vakbond hieraan hoge eisen stelt. Helaas nemen vakbonden in aantal en grootte af, terwijl de arbeidsomstandigheden flink onder druk staan. De sociale cohesie tussen werkenden wordt minder, zeker nu we in ons land de snelst groeiende schil van flexkrachten zien van heel Europa. Juist nú moeten we gezamenlijk stappen zetten voor een veilige werkplek. Kortom: werkenden verenigt u en stop agressie samen!