Al het nieuws

Investeer in onbenut talent op krappe arbeidsmarkt

In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken dat er in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, 125.000 banen zijn gecreëerd. De zogenaamde banenafspraak. Het is vandaag Wereld Gehandicapten Dag, een moment om eens te kijken waar we nu staan.

De banen die nu binnen de afspraak zijn gerealiseerd, zijn als volgt verdeeld:

  • 53.000 reguliere banen in het bedrijfsleven;
  • 6.400 reguliere banen in de overheidssector (inclusief onderwijs);
  • 6.755 inleenverbanden. Dit gaat om uitzendbanen of mensen die zijn gedetacheerd. Dit aantal wordt later dit jaar verdeeld over de sectoren bedrijfsleven en overheid. Bron: Cedris.

Eind 2020 zijn er binnen gemeenten bijna 5.500 participatiebanen ingevuld. Daarmee is de landelijke banenafspraak voor gemeenten van 5.250 gerealiseerde banen in 2023 vroegtijdig behaald. Het bedrijfsleven voldoet ook aan de doelstellingen, en overheidswerkgevers zijn begonnen aan een inhaalslag.

CNV roept werkgevers, overheid en rijk op om de komende jaren te blijven investeren in een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan iedereen kan deelnemen. We zien in de huidige krapte op de arbeidsmarkt een kans om te investeren in onbenut talent.

We nemen dit onderwerp ook mee in onze gesprekken met werkgevers. Dat dit resultaat heeft, blijkt o.a. uit de cao KPN waarin aandacht wordt besteed aan inclusiviteitsbeleid. Waarbij KPN alle talenten omarmt, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, arbeidsbeperking of leeftijd.

In de inzet cao Provinciale Sector hebben we het aspect van beloning belicht. Door het bevriezen, verlagen en niet volledig indexeren van het minimumloon met de totale welvaart, is het minimumloon in relatie tot deze totale welvaart sterk achtergebleven. Het gemiddelde uurloon is veel sterker gestegen dan het minimumloon. Dit probleem doet zich ook voor bij medewerkers met een participatiebaan, die vaak onder het minimumloon betaald krijgen.

Volwaardige plaats op de arbeidsmarkt

Patrick Fey, voorzitter CNV Connectief (bestaande uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn): 'Werknemers met een arbeidsbeperking hebben recht op een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van elke werknemer, zodat die zich optimaal kan ontplooien.'

Het is daarbij niet alleen belangrijk dat er banen worden gecreëerd, maar ook dat mensen met een arbeidsbeperking, die het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden of te behouden bij een werkgever die niet valt onder de cao “Aan de slag”, een vangnet hebben waarop ze kunnen terugvallen. We moeten voorkomen dat medewerkers keer op keer geconfronteerd worden met een teleurstelling, als zij door het ontbreken van de juiste begeleiding of onvoldoende aansluiting bij het gevraagde werkniveau vastlopen in een baan bij een reguliere werkgever.

Harrie-trainingen

Daarnaast wijzen we op de Harrie-trainingen, een project van CNV Jongeren, waarmee plaatsing van arbeidsgehandicapte collega’s een succes wordt voor zowel betrokkenen als de werkomgeving. Dit is belangrijk, want naast het realiseren van banen gaat het ook om succesvolle plaatsingen.