30 maart: belangrijk onderwijsdebat Tweede Kamer

CNV stuurde een brief

Vandaag vindt er een belangrijk onderwijsdebat over passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. Om te laten weten wat wij van CNV Onderwijs belangrijk vinden om te verbeteren voor het passend onderwijs, stuurden we een brief met onze standpunten naar de voorzitter en leden van de Kamercommissie OCW. Lees verder om te zien wat wij met de brief aan de Tweede Kamer duidelijk willen maken.

Stem van de beroepsgroep

In de voortgangsrapportage van de verbeteraanpak voor passend onderwijs kwam de stem van de beroepsgroep, die van de leraren en ondersteuners, helaas onvoldoende terug. Tegelijkertijd ontvangen wij van de bond signalen van de werkvloer dat de praktijksituatie op school en in de klas niet verbetert. Dit lieten wij de Kamer weten met onze brief, waarin we nogmaals puntsgewijs aangeven wát in het passend onderwijs aandacht nodig heeft om deze vorm van onderwijs te verbeteren.

1 Stel de doelstelling voor inclusief onderwijs bij

Men gaat voorbij aan het feit dat scholen in de overlevingsstand staan door de oplopende tekorten en hoge werkdruk. Dit maakt het zetten van betekenisvolle stappen voor inclusief onderwijs – zoals beschreven in het coalitieakkoord en diverse partijprogramma’s – onhaalbaar. Inclusief onderwijs is te veel een doel op zich geworden. De basis moet eerst op orde zijn. Dit is onder andere nodig om draagvlak te creëren bij de professionals op de werkvloer.

2 Breng de basis op orde

Door het ministerie en andere partijen is er een verbeteragenda opgesteld met 25 maatregelen. Helaas zullen deze maatregelen enkel zorgen voor kleine veranderingen in het onderwijs. Het gaat bij de maatregelen om nuanceringen, terwijl de basis juist verbetering vergt. Er is een fundamentele koerswijziging nodig om het passend onderwijs te verbeteren. We doelen hier op kleinere klassen, voldoende bevoegde collega’s, extra handen in de klas en expertise op schoolniveau.

3 Geef concrete invulling aan de landelijke norm basisondersteuning

Leraren en ondersteuners vragen om een concrete invulling van de basisnorm. Een norm die duidelijk maakt wat van leraren verwacht mag worden en wanneer er extra ondersteuning kan worden aangevraagd. Wij vragen aan het ministerie om te verduidelijken welke middelen grofweg binnen de lumpsum (een vast bedrag per leerling waarvan de school personeel, materialen en onderhoud van het schoolgebouw betaalt) beschikbaar zijn voor de basisnorm. Zo wordt voor scholen inzichtelijk of de norm financieel haalbaar is binnen de lumpsum / huidige bekostiging.

4 Maak budget vrij voor de verbeteraanpak

Niet alle maatregelen kunnen budgetneutraal worden gerealiseerd. Daarom steunen wij de oproep van 20 ouderorganisaties om budget hiervoor vrij te maken. Nu wordt er namelijk geld gebruikt dat eigenlijk bedoeld is voor zorgleerlingen.

Onderwijs heeft lucht nodig

Afsluitend benadrukten wij in onze brief dat het onderwijs door de oplopende tekorten, de gevolgen van het coronavirus en de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne voor ongekende uitdagingen staat. Het onderwijs heeft lucht nodig om op adem te kunnen komen. Dit vraagt om meer realistische politieke ambities en de focus om eerst de basis op orde te brengen.

Daarnaast vindt CNV Onderwijs dat er nu gehandeld kan worden om problemen voor te zijn. Zo moet de de luchtkwaliteit op scholen snel verbeterd worden. Deze zomer is het tijd om te handelen als we willen voorkomen dat kinderen later in het jaar door corona, griep of andere gezondheidsproblemen onnodig thuis komen te zitten. We weten namelijk dat niet naar school kunnen gaan, achterstanden die er al zijn alleen maar groter maken.