Het Beroepsbeeld Leraar eindelijk op papier

Er wordt veel geschreven óver leraren. Maar de enigen die weten wat het vak écht inhoudt, zijn de leraren zelf. En dat staat met het Beroepsbeeld Leraar eindelijk op papier. Vandaag werd het op het ministerie van OCW aan de directeur-generaal Funderend Onderwijs Inge Vossenaar gepresenteerd.

Duizenden leraren werkten mee

Een duidelijke afbakening van wat het beroep leraar nu eigenlijk is, was er nog niet. De gezamenlijke lerarenorganisaties (CNV Onderwijs, AOb, FvOv, BVMBO en PVVVO) gaven Kennisland de opdracht om tot het Beroepsbeeld Leraar te komen. Duizenden leraren waren er de afgelopen jaren mee bezig. Ze deden mee aan inspiratiesessies en gingen naar verdiepingsbijeenkomsten. Om zo te komen tot een beeld dat herkend wordt door leraren uit het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Waarom eigenlijk?

Een gezamenlijk beroepsbeeld is belangrijk omdat het voor leraren een leidraad is bij het formuleren van hun rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden. Ook kunnen lerarenopleidingen hun onderwijs toetsen aan het beroepsbeeld. En het helpt om een realistisch en aantrekkelijk beeld van het leraarschap over te brengen op potentiële nieuwe leraren. En dat is helaas hard nodig. Leraren hebben een betekenisvol beroep en zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving. Toch zijn er steeds minder mensen die leraar willen worden. Door de jaren heen is het imago van het werken in het onderwijs en het beroep van leraar verslechterd. Er is behoefte aan positieve berichtgeving over werken in het onderwijs. Oók als het gaat om werkdruk, autonomie en professionele ruimte. Zodat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt.

Opdracht minister van Onderwijs voor aanpak lerarentekort

In 2019 vroeg toenmalig minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven aan Merel van Vroonhoven om als onafhankelijk aanjager advies te geven over het intensiveren en versnellen van de aanpak van het lerarentekort. In haar rapport ‘Samen Sterk voor elk Kind’, dat in 2020 verscheen, stelde Van Vroonhoven onder meer dat een gedeeld beroepsbeeld ontbrak. Er waren wel al sectorspecifieke beroepsbeelden, voor leraren in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar nog geen beroepsbeeld dat de afzonderlijke onderwijssectoren overstijgt. Dat is er nu wél.

Essentie van het leraarschap in kaart

Het Beroepsbeeld Leraar brengt de essentie van het leraarschap in kaart. Het beroep van leraar kent een grote diversiteit aan rollen, taken en verantwoordelijkheden en diepe persoonlijke betrokkenheid. Het beroepsbeeld is gebaseerd op ervaringen, kennis en verhalen van leraren. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit beeld niet alle leraren probeert te vangen in één vaststaand kader. Net zoals elke leerling, is ook elke leraar uniek. Achtergronden, benaderingen, interesses en drijfveren om in het onderwijs te werken, verschillen onderling. Dat maakt het onderwijs ook zo dynamisch en levendig.

Passie voor onderwijs

Het beroepsbeeld benadrukt wat leraren gemeen hebben. Het gaat over de kern van het beroep: de passie voor onderwijs, de betrokkenheid bij de ontwikkeling van elke leerling en het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving. De uitdagingen en de voldoening die het beroep met zich meebrengt komen voorbij. En de cruciale rol die leraren spelen in onze samenleving.

Download Beroepsbeeld Leraar

Het beroepsbeeld van de leraar is klaar en te downloaden.