Al het nieuws

Werkgevers Kraamzorg bieden geen loonsverhoging

Er is geen ruimte voor een loonsverhoging in de nieuwe cao Kraamzorg volgens de werkgevers. En dat terwijl de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die de regering oproept om extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrij te maken in de eerstvolgende begroting. Wij zijn verbijsterd.

Extra geld beschikbaar vanuit Den Haag

De motie roept de Tweede Kamer op “voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrij te maken”, te beginnen met 600 miljoen euro in 2022. Zodat de grootste salariskloof wordt verkleind en een structurele loonsverhoging mogelijk wordt voor zorgpersoneel. Daarbij wordt de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) extra verhoogt met 675 miljoen, waardoor er al een loonstijging van 1,5 procent voor de middengroepen mogelijk is. Waar blijft dat geld?

Personeelstekort en grote uitstroom

Het werk in de kraamzorg is mooi en zinvol. Desondanks is er een groot tekort aan kraamverzorgenden in de sector. Dit tekort dreigt in de toekomst alleen maar verder toe te nemen. Een salarisverhoging kan de sector aantrekkelijker maken voor nieuw personeel en vooral de uitstroom van medewerkers tegengaan. Het is nodig dat er extra wordt geïnvesteerd in de sector kraamzorg.

Inzet CNV nieuwe cao Kraamzorg

Wij willen de volgende punten realiseren:

  • Looptijd cao Kraamzorg (2 jaar)
  • Loonsverhoging (In de cao moet de structurele beloning een overtuigende koopkrachtverbetering inhouden bovenop de inflatie. Structurele verhoging van het loon met ook extra aandacht voor salarissen leerlingen, stagiaires en starters)
  • Verbetering werk-privébalans (afspraken over de wachtdienst met verbetering vergoeding in tijd of geld, onbereikbaar kunnen zijn op vrije dagen)
  • Duurzame inzetbaarheid (gezond het pensioen bereiken, mogelijkheid tot verlofsparen naar 100 weken)
  • Contractsomvang (verbetering van je financiële onafhankelijkheid door het mogelijk maken voor het verhogen van contractsomvang)
  • Afspraken voor vrouwen in de overgang
  • Rouwverlof
  • Naleving cao (aandacht en controle op nakoming van de cao door werkgevers)

Hoe verder?

Wij blijven ondertussen met de werkgeversdelegatie van BO Geboortezorg in gesprek. Met leden van de sectorgroep Kraamzorg gaan we de voortgang verder bespreken.